หลักสูตรฝึกอบรม Production and Operation Management - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Production and Operation Management

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
  ในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิต ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จำเป็นเพื่อให้องค์กรอยู่รอด เติบโต สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ (Competitive Advantage) และการนำเรื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น Kaizen,5ส ,QCC, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) การวางแผนการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนตามหลัก PDCA เพื่อให้ Man/Machine/Material/Management และยังต้องมีการออกแบบกระบวนการทำงานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวคิดการจัดการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิมผลผลิต (Productivity)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผนการผลิตตามกำลังการผลิต (Capacity Planning) รวมถึงการออกแบบกระบวนการการทำงาน และการจัดวาง Layout ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นำเทคนิคและวิธีการไปประยุกต์ใช้ในหน้างานได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
หัวหน้างาน ฝ่ายวางแผนการผลิต พนักงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา Chapter 1 : แนวคิดการเพิ่ม Productivity เพื่อการสร้างความได้เปรียบกลยุทธ์ในการแข่งขัน
   - การสร้างตระหนักจิตสำนึกคุณภาพ
   - บทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน Mindset & Skill set
   - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกเพื่อการแข่งขัน
   - Workshop 1 : กิจกรรมวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กร ปัจจัยภายใน เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน (กิจกรรมกลุ่ม พร้อมนำเสนอ)
อบรม สัมมนา Chapter 2 : การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning)
   - การวางแผน Man/Machine/Material/Management เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
   - การจัดตารางการผลิตแบบทันเวลา (Just In Time :JIT)
   - ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN Production)
   - การบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance)
   - Workshop 2 : กิจกรรมกลุ่ม การสร้างแนวทางการวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning)
อบรม สัมมนา Chapter 3 : การออกแบบกระบวนการทำงาน และการจัดวาง Layout
   - การวิเคราะห์ภาระงาน วินิจฉัย ประเมินเก็บข้อมูล
   - การออกแบบกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Work Flow)
   - การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต
   - 10 คุณลักษณะของการจัดวาง Layout
   - Workshop 3 : การออกแบบกระบวนการทำงานที่ดี และการวาง Layout ให้เหมาะสม ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ (กิจกรรมกลุ่ม)
   - สรุปการเรียนรู้


รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม