หลักสูตรฝึกอบรม SWOT Analysis - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม SWOT Analysis

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การวิเคราะห์ SWOT นั้นทำเพื่อเข้าใจตนเอง, องค์กรและสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อการพัฒนาจุดแข็งและลดจุดอ่อน อันจะส่งผลให้การเติบโตไปข้างหน้าขององค์กรทำได้อย่างถูกทิศทางเหมาะสม และสามารถเตรียมรับมือกับโอกาสและอุปสรรคที่จะมีมาหรือมีอยู่ในการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ SWOT 
2. เรียนรู้การวิเคราะห์ SWOT 
3. เรียนรู้การใช้งานการวิเคราะห์ SWOT

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 What is SWOT analysis?  อะไรคือการวิเคราะห์ SWOT
To know “S” Strength  รู้จักจุดแข็งของตนเองและองค์กร
To know “W” Weakness  รู้จักจุดอ่อนของตนเองและองค์กร
To know “O” Opportunity  รู้จักโอกาสของสภาพแวดล้อมองค์กร
To know “T” Threat  รู้จักอุปสรรคของสภาพแวดล้อมองค์กร
How to use SWOT analysis  การวิเคราะห์ SWOT ใช้อย่างไร
To manage “S” Strength  การจัดการจุดแข็ง
To manage “W” Weakness  การจัดการจุดอ่อน
To assessment “O” Opportunity  การประเมินและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาส
To assessment “T” Threat  การประเมินและเตรียมพร้อมสำหรับอุปสรรค
Workshop – SWOT analysis “Case Study”

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
 พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม