หลักสูตรฝึกอบรม Six Sigma - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Six Sigma

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เพื่อทำความเข้าใจกับระบบ Six Sigma ทั้งระบบ เนื่องจากเป็นระบบใหญ่และใช้เครื่องมือหลายประเภทดังนั้นการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อเข้าใจภาพรวมและสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนำมาแก้ปัญหา หรือพัฒนา อีกทั้งเตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำ เนื่องจากระบบใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นหลักในการวิเคราะห์ และหากระบวนการที่ดีที่สุดเพื่อทำให้คุณภาพของสินค้า/บริการ อยู่ในระดับ 6 หรือเกิดการผิดพลาดเพียง 3.4 ครั้งใน 1 ล้านครั้ง

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ภาพรวมระบบ Six Sigma
2. รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในระบบ Six Sigma
3. เพื่อการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับองค์กร
4. เพื่อเตรียมการก่อนลงมือทำระบบ Six Sigma

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ประวัติ และ อะไรคือ Six Sigma
 DMAIC and DMAIC road map
 DMADV and DMADV road map
 เบื้องต้น และความหมายของ “Six sigma Process”
 Quality Management Tools เครื่องมือ 32 อย่าง
 Implementation Rules กฎการเริ่มต้น
 Six Sigma Level รู้จักระดับของการทำ Six Sigma
 Statistical Analysis tools การใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม