หลักสูตรฝึกอบรม The Art of Service Communication - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม The Art of Service Communication

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบริการ การสื่อสารที่ผิดพลาดและการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมของผู้ให้บริการอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมา อาจนำไปสู่ความไม่พึงพอใจของลูกค้า การสูญเสียธุรกิจ และชื่อเสียงแบรนด์ที่เสียหาย
ลูกค้าทุกคนต่างมีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดี และสื่อสารอย่างเป็นมืออาชีพจากพนักงานที่ให้บริการ การสื่อสารที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ลูกค้าเข้าใจนโยบายสินค้าหรือบริการผิด หรือรู้สึกว่าพนักงานบริการไม่สนใจเมื่อสื่อสารอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจของลูกค้า คำวิจารณ์เชิงลบ และสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ การสื่อสารที่ไม่เหมาะสม เช่น การเลือกใช้คำพูดที่ไม่เป็นมืออาชีพ หรือไม่รับฟังลูกค้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายอย่างยิ่งให้กับองค์กรของคุณ
เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการจัดฝึกอบรมเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้กับพนักงานบริการ การให้พนักงานรู้จักวิธีสื่อสารที่ชัดเจน เป็นมืออาชีพ และฟังลูกค้าอย่างตั้งใจ โดยเนื้อหาการฝึกอบรมด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ รวมถึงการรับฟังอย่างอย่างตั้งใจ การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการปรับการสื่อสารให้เข้ากับสไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน การฝึกอบรมนี้มีหลายรูปแบบ เช่น เวิร์กช็อป หลักสูตรออนไลน์ หรือการฝึกสอน หลังการอบรม องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการสื่อสารที่ดีรวมถึงการบริการที่ดียิ่งขึ้นไปด้วย
เมื่อพนักงานสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าจะมีแนวโน้มที่สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและความภักดี ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะกลับมาและแนะนำธุรกิจให้กับผู้อื่นต่อ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มรายได้และการเติบโตอย่างยั่งยืน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังสามารถช่วยป้องกันความขัดแย้งและความเข้าใจผิด ปรับปรุงความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า และลดโอกาสในการวิจารณ์เชิงลบหรือข้อร้องเรียน นั่นคือ ประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพนักงานต่อการบริการลูกค้า
โดยสรุปแล้ว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะในงานด้านบริการ การสื่อสารที่ผิดพลาดและไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กรได้ ด้วยหลักสูตร The Art of Service Communication ที่เน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พนักงานบริการจะสามารถสื่อสารอย่างเป็นมืออาชีพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์เชิงบวกและความสำเร็จทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. ฟังลูกค้าอย่างเข้าอกเข้าใจ เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
2. ปรับการสื่อสารให้เข้ากับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและลดโอกาสเกิดความขัดแย้ง
3. ประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อลดข้อร้องเรียนและแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาทักษะการเขียนสำหรับการแชทและส่งอีเมลเพื่อสื่อสารอย่างมืออาชีพกับลูกค้า
5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและกลับมาใช้บริการซ้ำ ผ่านการใช้เทคนิคการสื่อสารที่เรียนรู้ไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Art of Communication in the Service Industry
ความสำคัญของการสื่อสารในงานบริการในยุคดิจิทัล
    • ภาพรวมความสำคัญของการสื่อสารในอุตสาหกรรมบริการในยุคดิจิทัล
    • ปัญหาและอุปสรรคที่มักพบได้บ่อยในการสื่อสารเพื่อการบริการ
    • ผลกระทบของการสื่อสารต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความสำเร็จของธุรกิจ
Active Listening and Empathy
การฟังอย่างตั้งใจและความเข้าอกเข้าใจลูกค้า
    • ความสำคัญของการฟังอย่างกระตือรือร้นและความเข้าอกเข้าใจลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
    • เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ เช่น การพูดซ้ำ การสรุป และการถามคำถาม
    • ฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
Adapting Communication to Different Customer Styles
ปรับการสื่อสารให้เข้ากับสไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน
    • ประเภทของลูกค้าและสไตล์การสื่อสาร เช่น กล้าแสดงออก ก้าวร้าว และเฉยเมย
    • กลยุทธ์ในการปรับการสื่อสารให้เข้ากับลูกค้า เช่น การใช้ "ฉัน" และหลีกเลี่ยงภาษาที่เป็นการเผชิญหน้า
    • แบบฝึกหัดสวมบทบาทเพื่อฝึกฝนการปรับการสื่อสารให้เข้ากับสไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน
 Conflict Resolution and Complaint Handling
แก้ปัญหาความขัดแย้งและจัดการข้อร้องเรียน
    • ทำความรู้จักสาเหตุของความขัดแย้งในงานบริการ
    • กลยุทธ์ในการแก้ไขความขัดแย้ง เช่น การหาจุดร่วมและหาทางออกที่สร้างสรรค์
    • แบบฝึกหัดสวมบทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
Written Communication for Service Staff
ทักษะการเขียนเพื่อสื่อสารสำหรับพนักงานบริการ
    • ทักษะการเขียนและสื่อที่มีประสิทธิภาพในงานบริการ เช่น อีเมลและแชท
    • เทคนิคการเขียนข้อความที่ชัดเจน สั้นกระชับ และเป็นมืออาชีพ
    • ฝึกฝนแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
Conclusion and Action plans
บทสรุปและวางแผน Action plans
    • ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และหาแนวทางแผนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร

กำหนดการอบรม
8:30 - 9:00 : ลงทะเบียนและต้อนรับ
9:00 - 9:15 : เกริ่นนำเกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารในธุรกิจ
9:15 - 9:30 : ความสำคัญของการสื่อสารในธุรกิจบริการในยุคดิจิทัล
9:30 - 10:30 : การฟังอย่างตั้งใจและความเข้าอกเข้าใจลูกค้า
10:30 - 10:45 : พักเบรค
10:45 - 12:00 : การปรับการสื่อสารให้เข้ากับสไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน (ตอนที่ 1)
12:00 - 13:00 : พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:00 : การปรับการสื่อสารให้เข้ากับสไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน (ตอนที่ 2)
14:00 - 14:30 : การแก้ไขข้อขัดแย้งและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
14:30 - 14:45 : พักเบรค
14:45 - 15:30 : ทักษะการเขียนเพื่อสื่อสารสำหรับพนักงานบริการ
15:30 - 16:00 : ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และการวาง Action plan

วิธีการสอนในหลักสูตร
 การบรรยาย: 15%
การสนทนากลุ่มและกิจกรรม: 40%
ฝึกปฏิบัติจริง: 30%
วิเคราะห์วิดีโอและกรณีศึกษา: 15%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
• ผู้ที่สนใจเรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริการ
• ผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ต้องการยกระดับการบริการและการสื่อสารเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ให้กับทีม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม