แบบประเมิน ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) สำหรับประเมินตัวเอง

Assessment License by Entraining

ทำแบบทดสอบ

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Within You) กับสถานการณ์ต่างๆโดยการตระหนักรู้ตัวเองกับบทบาทความเป็นผู้นำ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่มาจากภายในของบุคคลนั้นๆ ในการแสดงออกที่พฤติกรรมและการตัดสินใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

การประเมินตัวเองด้วยแบบทดสอบ เป็นเพียงการสะท้อน แนวความคิด,ความรู้สึกและแนวทางปฏิบัติของตัวเองกับเหตุการณ์หนึ่งๆ เพื่อให้เห็นระดับความเป็นผู้นำที่เลือกใช้ มิใช่ข้อสรุปการเป็นตัวตนของผู้ประเมินในเรื่องการเป็นผู้นำ

  ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 กติกา กรุณาอ่านก่อนเข้าทำแบบทดสอบ
  1 แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ
  2 โปรดเลือกข้อย่อยที่เป็น ความคิด,ความรู้สึก,การกระทำ ของคุณทันที กับเหตุการณ์ต่อไปนี้
  3 เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ และจะทำการส่งผลลัพธ์ย้อนหลังไปยัง Email ที่ท่านระบุ