แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะของบทบาทหัวหน้างาน

Assessment License by Entraining

ทำแบบทดสอบ

  ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 กติกา กรุณาอ่านก่อนเข้าทำแบบทดสอบ
  1 แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ
  2 ให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยการเลือก มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/น้อย ตามความคิดเห็นของท่าน โดยจะไม่สามารถเลือกคำตอบซ้ำกันได้
  3 เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ และจะทำการส่งผลลัพธ์ย้อนหลังไปยัง Email ที่ท่านระบุ