หลักการสร้างและพัฒนาทีมบริการอย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กันยายน 2561     4,160     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด งานบริการ    หลักการสร้างและพัฒนาทีมบริการอย่างมืออาชีพ

การทีมงานบริการอย่างมืออาชีพ เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายมากนัก เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งระบบและจิตใจในการทำงานให้สัมพันธ์กัน ดังนั้นหัวหน้าทีมจะต้องสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความเก่งรอบด้าน ทั้ง 4 เก่ง คือ เก่งงาน เก่งคิด เก่งสร้างสัมพันธ์ และเก่งคนเก่งงาน หัวหน้าทีมบริการส่วนใหญ่เติบโตมาจากสายงานบริการจึงมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอย่างคุ้นเคยกับงานอยู่แล้ว จึงสามารถกำหนดตัวชี้วัดความเก่งงานของหัวหน้าทีมบริการแบ่งออกเป็นดังนี้
      ความรอบรู้ และชำนาญ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
      ความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงาน ซึ่งเข้าใจระบบและมีการทบทวนงานด้วยการมีสติ
      ความเป็นผู้นำทีม ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์ รักษาคำพูด ยึดมั่นวินัยและนำประสบการณ์มาพัฒนา
เก่งคิด หัวหน้าทีมบริการเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานบริการ จึงต้องเริ่มต้นจากแนวคิดดังนี้
      คิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี
      คิดสร้างสรรค์ในพัฒนางานบริการ
      คิดแบบผู้นำที่มองประโยชน์ทั้งลูกค้าและองค์กร
เก่งสร้างสัมพันธ์ หัวหน้าที่ดีต้องสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและทีมงานอย่างจริงใจ
      มีรอยยิ้ม กับทีมงานและลูกค้า ขณะทำงาน
      มีความจริงใจในการทำงาน
      มีเทคนิคในการนำเสนอ และจูงใจ
เก่งสร้างคน หัวหน้าที่ดีต้องสามารถเป็นผู้นำด้วยการเข้าใจในความต้องการของคน
      สามารถสร้างทีมและนำทีมได้
      สามาถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้แก่ทีมงานและลูกค้า
      สามารถใช้ได้ทั้งพระเดชและพระคุณ หนุนให้คนอยากพัฒนาตัวเอง

หลักการสร้างและพัฒนาทีมงานบริการอย่างมืออาชีพ
1. ยอมรับความคิดเห็น และความสามารถของบุคคลในทีมอย่างจริงใจ
2. ระดมสมอง “ภาพลักษณ์การบริการในฝัน” จากทีมงาน
3. วางแผนงานบริการและแบ่งความรับผิดชอบ ตามความถนัด หรือความสมัครใจร่วมกัน
4. สื่อสาร ประสานงาน กับทีมงานอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
5. ไว้วางใจและสนับสนุนการทำงานตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น
6. เป็นผู้นำเชิงรุกที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
7. พัฒนาทีมงาน ทั้งความรู้ ความสามารถ และการดำเนินชีวิต

ในสภาพการแข่งขันปัจจุบันนี้ ความสามารถของพนักงานเป็นตัวชี้วัดขององค์กร หากพนักงานส่วนงานบริการมีความเป็นมืออาชีพ รักงานบริการด้วยใจ สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ องค์กรก็จะเป็นที่ยอมรับ ผลประกอบการดี ก็สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างมืออาชีพ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาทีมทีมบริการงานบริการ

แสดงความคิดเห็น