Cause or Effect

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 พฤศจิกายน 2562     1,659     0

        การพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดคือการสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆ ผมมีความเชื่อแบบนั้น ทำให้ผมตั้งใจเรียนรู้ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก การกระทำและพฤติกรรมของตัวเอง เพื่อทำการเชื่อมโยงกับหลักการ ทฤษฎี และความรู้ที่ได้รับในเรื่องต่างๆ จะได้นำมาปรับเปลี่ยนจากจุดที่ไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง ทำให้รู้สึกสนุกสนานกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างมาก

        วันนี้มีเทคนิคที่ผมใช้ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆกับสิ่งที่ทำให้ผมเกิดอารมณ์เชิงลบว่าตอนนี้เราเป็น Cause (เหตุ) หรือเป็น Effect (ผลลัพธ์) โดยผมเรียกเทคนิคนี้ว่า “การปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยตำแหน่ง (Position) ใหม่ด้วยตัวเอง” โดยสำรวจว่าเราเป็นอะไร
        การเป็นต้นเหตุ (Cause) ด้วยการรับผิดชอบตัวเอง
        การเป็นผลลัพธ์ (Effect) ด้วยการยอมว่าแก้ไขไม่ได้

        คำถามง่ายๆ ที่ผมมักถามตัวเองอยู่เรื่องๆ คือ “เรากำลังอยู่ในตำแหน่ง (Position) ไหนกันแน่ระหว่าง Cause & Effect? ” ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ทันทีว่า เรากำลังเผลออยู่ในการเป็นผลลัพธ์ (Effect) จึงทำให้รู้สึกเป็นอารมณ์เชิงลบ (Negative Emotion) กับตัวเองและก็ยังโทษผู้อื่น สิ่งแวดล้อมอื่นๆ และสรุปไปเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ เห็นไหมครับ ความคิดของผมทำให้ผมยอมรับกับการเป็นเหยื่อ (Effect) ของสิ่งที่เกิดขึ้น

        เมื่อผมคิดได้แล้วจะทำให้ผมเกิดความรู้สึกอยากออกจากจุดที่เป็นอยู่โดยการกลับมาอยู่ในตำแหน่งสาเหตุ (Cause) ให้ได้ โดยการคิดว่าถ้าต้องการรับผิดชอบตัวเองให้ดีขึ้น จะมีวิธีการใดทำได้บ้าง? หลักการ ทฤษฎี แนวคิด เทคนิคต่างๆ ที่ดีๆ ก็จะผุดขึ้นมาเองอย่างอัตโนมัติ เช่น
        เปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวก (Positive Attitude)
        ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Reframing)
        สร้างความเชื่อที่มีพลังขึ้นมา (Empowering Belief)
        ค้นหาสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม (Positive Learning)

        เทคนิคต่างๆ ที่ผมเคยฝึกฝนมาก็จะปรากฏขึ้นมาในสมอง ทำให้ผมเลือกได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น แล้วกลับมาเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ทันที ผมก็ออกจากจุดที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้นครับ เทคนิคนี้เป็นการปฏิบัติจากตัวผมเอง หากสนใจลองประยุกต์ใช้ดูครับ  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Positionกรอบความคิดทัศนคติเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น