หลักสูตรฝึกอบรม กายบริหารด้วยวิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนา ร่างกาย สมองและจิตใจ - หลักสูตร 1 วัน
((EXERCISE for develop Body & Brain & Mind)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กายบริหารด้วยวิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนา ร่างกาย สมองและจิตใจ ((EXERCISE for develop Body & Brain & Mind)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   บนโลก โลกที่แบนราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องพัฒนาตนเองให้ทันความเปลี่ยนแปลง แข่งขันในการทำงาน การขาย การตลาด รวมทั้งการทำงานทุกภาคส่วนในวงการธุรกิจทำให้ เกิดอาการเครียด เหนื่อยล้า (Office Syndrome) ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ลดลงของร่างกาย สมอง และจิตใจของคนทำงานในยุคปัจจุบันทุกเพศ ทุกวัย 
   ทางวิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร “กายบริหารด้วยวิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนา ร่างกาย สมอง และจิตใจ “(EXERCISE for develop Body & Brain & Mind) ในการเสริมสร้างสมรรถนะและผ่อนคลายรวมถึงทักษะ ทางร่างกาย สมอง และจิตใจ ของคนทำงานในยุคปัจจุบัน และบูรณาการเข้ากับการฝึกปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจในตนเอง รวมถึงพัฒนาการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้เกิดพลังเชิงบวกของทีมที่ดีในการทำงาน และส่งผลทำให้ประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ที่ฝึกปฏิบัติหลักสูตรนี้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยแนวทางธรรมชาติ เช่น การออกกำลังกายการรับประทานอาหารเสริม วิตามิน การปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิด และ การใช้ชีวิต เป็นต้น
2. เพื่อให้เข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพ กาย จิตใจ และสมอง ที่ดี ในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน
3. บรรเทาอาการ ของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) หรือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน รวมถึงอาการที่เกิดจากการใส่รองเท้าคัทชู หรือส้นสูงเป็นเวลานาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Session 1 (Lecture and Warm up)
      บรรยายความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ ศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยแนวทางธรรมชาติ เช่น ความสำคัญของปราณ ที่มีในอากาศ การหายใจแบบลมปราณไท้เก็ก แบบอายุวัฒนะ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนทำงาน การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง บำบัดความเจ็บป่วย และลดอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) การทานวิตามินหรืออาหารเสริม
      บรรยายทัศนคติและวิธีคิด เพื่อให้สุขภาพกายและใจ แข็งแรงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      บรรยายการเปรียบเทียบวิธีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบ จีน ธิเบต อินเดีย ตะวันตก รูปแบบไหนเหมาะกับคนทำงาน
      กิจกรรมฝึก ยืดเหยียดกาย ผ่อนคลายจิตใจ แบบชี่กง ของจีน (โดยการยืดกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ข้อต่อต่างๆ รวมถึงปรับลมหายใจให้ลึกและยาว (ประกอบเพลงจีนบรรเลงอันไพเราะ)
      ชมวีดีโอ สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ
      บรรยายเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจ และคลื่นสมองที่เหมาะสมกับการทำงานและมีสุขภาพที่ดี 
      บรรยายและฝึกปฏิบัติ ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ ลมปราณไท้เก็ก 9 ท่า
      กิจกรรมฝึกท่ามุทรา ใช้นิ้วกระตุ้นสมอง เพิ่มความจำ และการกดจุดสำคัญเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยในการทำงาน
      บรรยาย ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามของการฝึกศาสตร์การดูแลสุขภาพ แบบ ไท้เก็ก ชี่กง ปากัว
Session 2 (Full Exercise & Mind Training)
       ฟัง CD เสียงการพูดเพื่อปรับจิตใต้สำนึกให้มีพลัง สร้างเสริม EQ กำลังใจในการทำงานและดำเนินชีวิต อบรม สัมมนากิจกรรม รำเสิร์ฟชา และท่าอื่นๆ ของมวยปากัว (ฝึกการเคลื่อนไหวแบบมวยปากัวซึ่งเป็นมวยอายุวัฒนะแบบประยุกต์และสนุกสนาน ประกอบเพลงจีนบรรเลงอันไพเราะ)
      ฝึกโยคะเบื้องต้น (ประกอบเพลงจีนบรรเลงอันไพเราะ) เป็นการฝึกให้เกิดการยืดเหยียด กล้ามเนื้อผ่อนคลาย จากการทำงาน และฝึกด้วยท่ายืน จวงกง ของไท้เก็ก เก็บพลังปราณที่ได้รับมานำเก็บไว้ในร่างกายภายใน เพื่อส่งผ่านมาที่มือแล้วเคลื่อนไปทั่วร่างกายภายนอก เพื่อการปรับลมปราณในการบำรุง และเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น
      การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ของคุณ เช่น การพูดเชิงบวกกับตนเองเพื่อโปรแกรมจิตใต้สำนึก Self Talk , Affirmation ฯลฯ เพื่อกระตุ้นจูงใจตนเอง รวมถึง ทีมงานยามท้อแท้ หรือหมดกำลังใจและกิจกรรม สุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อสร้างมีส่วนร่วม ในการได้พูด ออกความเห็น และเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีคิดเชิงบวก ทั้งจากภายในสู่ภายนอก 
      เพื่อใช้กระตุ้นจูงใจ ให้กำลังใจแก่ตนเอง และคนรอบข้าง
      เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจ การยอมรับผู้อื่นมากขึ้น

กิจกรรม นั่งล้อมวง สุนทรียสนทนา (Dialogue) 
วัตถุประสงค์กิจกรรม เพื่อพัฒนา รวมถึงเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้
      บรรยายสรุป ถาม-ตอบ การดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ ในรูปแบบของบูรณาการศาสตร์ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในระหว่างการทำงานและชีวิตประจำวัน หมายเหตุ ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับจำนวน และความต้องการฝึกของผู้เข้าอบรม

การแต่งกาย 
ควรสวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ ในการฝึกปฏิบัติ (เสื้อยืดแขนสั้น คอกลม หรือแขนยาว กางเกงวอร์ม หรือชุดที่สามารถเคลื่อนร่างกายได้สะดวก)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการพัฒนาสุขภาพ กาย จิตใจ และสมอง ในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน 
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการออกกำลังกาย และมีวิธีในการลด อาการของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)
3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการฝึกเชิง Mind Training เพื่อความผ่อนคลาย เสริม EQ 
4. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาสุขภาพ กาย จิตใจ และสมอง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพมากขึ้น


รูปแบบการอบรม

  บรรยายแบบ Adult Learning Approach กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Exercise Workshop) รวมถึงภาพยนตร์ดีมีบทเรียน และสร้างแรงบันดาลใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม