หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหาสู่เป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Thinking / การคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหาสู่เป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่ครบวงจร มองภาพแบบองค์รวม ให้ความสำคัญกับผลกระบวนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบเสมอ และระบบเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Dynamic) ทำให้เกิดความไม่แน่นอน ที่ไม่อาจคาดเดาได้ เราจึงต้องคอยเผ้ามองอยู่เสมอ เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประยุกต์ใช้การคิดอย่างเป็นระบบกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ จะช่วยทำให้แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เพราะได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ อย่างครบถ้วน ผ่านกระบวนการคิดแบบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจในแนวทางปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

เครื่องมือการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการคิดเชิงระบบ เพราะการมองที่ภาพรวมทำให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละเหตุการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหม่มากๆ ทำให้การเลือกใช้เครื่องมือเกิดประสิทธิผลสูงมากขึ้น


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกรอบความคิดเชิงระบบได้ด้วยตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติในการใช้หลักการคิดประเภทต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แล้วนำไปสร้างวงจรเหตุและผล (Causal Loop Diagram) ในการแก้ปัญหาของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์กับปัญหาต่างๆ ในกระบวนการคิดเชิงระบบของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
       ความหมายของการคิดเชิงระบบ
       กรอบความคิดของการคิดเชิงระบบ (Systematic Mindset)
       การสร้างแนวความคิดอย่างเป็นระบบด้วยตัวเอง
       องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงระบบ
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงระบบของตัวเอง
การเรียนรู้แนวความคิดการแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดแบบต่างๆ
       การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving)
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
การคิดอย่างเป็นระบบเชิงกลยุทธ์ที่ผ่านการวิเคราะห์
       การเรียนรู้วงจรเหตุและผล (Causal Loop Diagram)
       การคิดอย่างเป็นระบบเชิงกลยุทธ์
       เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ (องค์รวม)
       กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจร
       Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติของการคิดเชิงระบบ
       กิจกรรม : การนำเสนอวงจรเหตุและผลกับสถานการณ์จริง
การใช้หลักการคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหาสู่เป้าหมาย
       การเป็นบุคคลที่เป็นเลิศ (Personal Mastery)
       การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
       การสร้างภาพจำลองทางความคิด (Mental Model)
       การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
       การเข้าใจโลกและระบบที่ซับซ้อน (System Thinking)
       Workshop : การนำหลักการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน    
 ผู้จัดการ     
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดSystematic Thinkingการคิดแก้ปัญหา

แสดงความคิดเห็น