หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหาสู่เป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหาสู่เป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่ครบวงจร มองภาพแบบองค์รวม ให้ความสำคัญกับผลกระบวนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบเสมอ และระบบเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Dynamic) ทำให้เกิดความไม่แน่นอน ที่ไม่อาจคาดเดาได้ เราจึงต้องคอยเผ้ามองอยู่เสมอ เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประยุกต์ใช้การคิดอย่างเป็นระบบกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ จะช่วยทำให้แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เพราะได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ อย่างครบถ้วน ผ่านกระบวนการคิดแบบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจในแนวทางปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

เครื่องมือการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการคิดเชิงระบบ เพราะการมองที่ภาพรวมทำให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละเหตุการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหม่มากๆ ทำให้การเลือกใช้เครื่องมือเกิดประสิทธิผลสูงมากขึ้น


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกรอบความคิดเชิงระบบได้ด้วยตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติในการใช้หลักการคิดประเภทต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แล้วนำไปสร้างวงจรเหตุและผล (Causal Loop Diagram) ในการแก้ปัญหาของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์กับปัญหาต่างๆ ในกระบวนการคิดเชิงระบบของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
       ความหมายของการคิดเชิงระบบ
       กรอบความคิดของการคิดเชิงระบบ (Systematic Mindset)
       การสร้างแนวความคิดอย่างเป็นระบบด้วยตัวเอง
       องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงระบบ
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงระบบของตัวเอง
การเรียนรู้แนวความคิดการแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดแบบต่างๆ
       การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving)
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
การคิดอย่างเป็นระบบเชิงกลยุทธ์ที่ผ่านการวิเคราะห์
       การเรียนรู้วงจรเหตุและผล (Causal Loop Diagram)
       การคิดอย่างเป็นระบบเชิงกลยุทธ์
       เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ (องค์รวม)
       กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจร
       Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติของการคิดเชิงระบบ
       กิจกรรม : การนำเสนอวงจรเหตุและผลกับสถานการณ์จริง
การใช้หลักการคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหาสู่เป้าหมาย
       การเป็นบุคคลที่เป็นเลิศ (Personal Mastery)
       การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
       การสร้างภาพจำลองทางความคิด (Mental Model)
       การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
       การเข้าใจโลกและระบบที่ซับซ้อน (System Thinking)
       Workshop : การนำหลักการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน    
 ผู้จัดการ     
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ