หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า-สินค้าคงคลัง - หลักสูตร 1 วัน
(Warehouse & Inventory Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า-สินค้าคงคลัง (Warehouse & Inventory Management)

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
    การบริหารคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเมื่อสิบกว่าปีก่อนมาจนถึงบัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากๆ แนวคิด หลักการ การบริหารการจัดการ การเตรียมการ การแก้ปัญหารวมไปถึงการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทบจะไม่มีอะไรใหม่เลยซึ่งก็ไม่แปลกใจครับ เนื่องจาก คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าเป็นที่ปิด ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแบบจำกัดและยิ่งเป็นองค์กรขนาดกลางและเล็กแล้วยิ่งไม่ต้องคิดถึงเมื่อหลาย ๆ ปีก่อนทำอย่างไร ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้น อย่างมากก็เอาระบบ IT เข้ามาใช้ แล้วก็คิดว่าแก้ปัญหาหรือพัฒนาไปอีกก้าวทั้งที่หากตั้งใจมองอย่างเป็นหลักเป็นการแล้วพบว่ามีในองค์กรหลายแห่ง ที่ลงทุนไปแบบสูญเปล่าในกระบวนการบริหารคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้ากันเป็นส่วนใหญ่ 
   ปัญหาต่อมาที่เป็นปัญหาในระดับชาติ ก็คือการขาดแคลนผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) และระดับกลางๆ (ระดับผู้จัดการ)ของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ยิ่งในช่วงของการเตรียมการรับมือกับการเข้ามาของAEC ในเร็วๆวันแล้ว ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหามากสำหรับผู้บริหารในสายงานนี้ และเท่าที่มีอยู่ ดูจะยังขาดหลักการ และแนวคิดที่ถูกต้องในอีกไปหลายประเด็น จนทำให้ กลาย"เป็นจุดสลบขององค์กร" 
   นอกจากการบริหารคลังสินค้า ที่มุ่งเน้นบริหารจัดการในด้านการจัดเก็บและการไหลของตัวสินค้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโลจิสติกส์แล้ว ยังมีอีกกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง ที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับคลังสินค้า โดยเป็นการจัดการในส่วนของการรักษาระดับปริมาณสินค้าให้เหมาะสม กับความเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของอุปสงค์และอุปทาน 
   หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในด้านการบริหารจัดการในส่วนของตัวสินค้า (Warehouse Management)และการบริหารระดับปริมาณสินค้า(Inventory Management)

วัตถุประสงค์
1. การจัดการในระดับระดับปฏิบัติการภายในคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า 
2. การจัดการกระบวนการภายใน 
3. การบริหารอุปกรณ์เครื่องมือในการขนถ่ายจัดเก็บ กระจายสินค้า
4. การบริหารสินค้าคงคลัง

ขอบเขตและเนื้อหา
  เนื้อหาในหลักสูตรนี้จึงเน้นไปในทางการสร้างความเข้าใจในการจัดการซัพพลายเชน เพื่อนำไปใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านความหมาย ความเกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือการจัดการด้านอื่นๆในองค์ ไม่ว่าจะเป็น Value Chain ที่เป็นการมององค์กรในมุมมองของภาพรวมของกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ นำมาร้อยเรียงสอดประสานกันหรือที่เรียกว่า การจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า และกับการมองย้อนกลับไปที่การจัดการด้านโลจิสติกส์ ที่เป็นเสมือนการจัดการส่วนสนับสนุนของการจัดการระดับพี่ใหญ่เช่นการจัดการด้านซัพพลายเชน

หลักการจัดการพลายเชนหรือโซ่อุปทาน
   (Supply Chain Management) ที่สามารถ จับต้องได้ หรือสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดย เป็นการรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์จากหลาย แหล่งข้อมูล นำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งใน ด้านทฤษฎี และมุมมองด้านการปฏิบัติ เพื่อทำให้ เข้าใจแบบง่ายๆ เอาแนวคิดไปต่อยอด เพื่อให้เกิด Value สูงสุด ต่อทั้งองค์กรและลูกค้า โดยแบ่งเป็น 
   1. Basic Supply Chain Management 
   2. SCOR – Supply Chain Operation Reference Model 
   3. Relationship & Collaboration
   4. Business Process in Supply Chain Management

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติการและการบริหารคลังสินค้าเบื้องต้น (Warehouse Management) 
คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า ความสำคัญและสัมพันธ์
การเลือกที่ตั้ง
ขนาด โครงสร้างพื้นฐาน 
การวางผัง เส้นทางการไหล
การจัดการประเภทสินค้า และด้านการจัดเก็บ 
กระบวนการ หรือกิจกรรม หรือการไหลของสินค้า 
การบริการ Value-Added Service และ กระบวนการคืนสินค้า 
การบรรจุภัณฑ์ และ อุปกรณ์เครื่องมือในการจัดเก็บและขนถ่าย 
ดัชนีชี้วัดผลเพื่อ ติดตาม ประเมิน แก้ไขปรับปรุง 

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติการและการบริหารสินค้าคงคลังสินค้า (Inventory Management)
ความเข้าใจพื้นฐานของสินค้าคงคลัง 
การจัดการขั้นพื้นฐานสินค้าคงคลัง
การบริหารจัดการอะไหล่ 
การจัดซื้อสินค้าคงคลัง
การบริหารสินค้าคงคลัง เชิงพัฒนาและกลยุทธ์

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
   ผู้เข้าร่วมควรมีประสบการณ์ในคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้ามาในระดับหัวหน้าทีมขึ้นไป เนื่องจากเป็นการนำเอาประสบการณ์และแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กร เช่น
ระดับหัวหน้างานอาวุโส ขึ้นไป
ผู้จัดการคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า/ สินค้าคงคลัง 
ผู้บริหารงานด้านปฏิบัติงาน

damage warehousecrisis in warehousecrisis warehouse - 2

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม