หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ - หลักสูตร 1 วัน
(GEN Y)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ (GEN Y)

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในทุกวันนี้ลูกค้ามีความคาดหวัง ในการให้บริการ เป็นอย่างมาก องค์กรจึงต้องทำให้ลูกค้าพอใจและพิชิตปัญหาต่างๆของลูกค้าได้เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยหลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีการจัดการด้านอารมณ์ ของตนเองให้เหมาะสมต่อการให้บริการและขจัดอารมณ์ของลูกค้าให้หมดไป เพราะการบริการเปรียบได้กับหน้าตาของ องค์กร ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพ และเข้าใจการบริการได้ดีอีกทั้งเป็นการปรับแนวทางการให้บริการของ GEN Y ให้เป็นในแบบฉบับของมืออาชีพ หลักสูตรการจัดการอารมณ์จะสามารถทำให้ผู้ให้บริการเกิดแนวทางในการให้บริการที่ดีและสร้างการบริการให้เป็นหนื่งได้ 
   หลักสูตรนี้ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการด้านอารมณ์ ของตนเองและของลูกค้า เพื่อสามารถปรับตัวและตระหนักถึงผลดีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการและควบคุมอารมณ์ ในการบริการอันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมอารมณ์ ขณะให้บริการและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในการจัดการกับปัญหาด้วยความสุภาพในงานบริการ 
เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความคาดหวังในการใช้บริการผ่านมุมมองของลูกค้า 
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 
เพื่อเสริมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการที่ดี
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
อารมณ์กับงานบริการทางโทรศัพท์
       ทำไมงานบริการห้ามใช้อารมณ์
       ลูกค้าและประเภทของการแสดงอารมณ์ในแบบต่างๆ

       กิจกรรม สร้างวิธีการขจัดปัญหาอย่างเข้าใจ 
ความเข้าใจในงานบริการอย่างยั่งยืน
       งานบริการคือการให้ แบบฉบับการให้ในแบบของ GEN Y
       สร้างจิตสานึกแห่งการบริการ

       กิจกรรม รับมือลูกค้าที่มีอารมณ์ 
       วิธีการรับมือปัญหาทางอารมณ์ของลูกค้าแต่ละประเภท
Bad customer service experience change to the best
       เปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดี (เปลี่ยนนักบริการใจยักษ์ให้เป็นนางฟ้า)
       หลัก 5 ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า

       กิจกรรม เปลี่ยนประสบการณ์แสนแย่ให้กลายเป็นดี
การควบคุมอารมณ์ฝ่าอุปสรรค
       ศึกษาเคสลูกค้ามีอารมณ์และระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไข
       มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้า
       การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทำงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม