หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโครงการ - หลักสูตร 1 วัน
(Project Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโครงการ (Project Management)

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

(ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงตลอดเวลา จำเป็นต้องมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้น บางโครงการก็ประสบความสำเร็จและใช้งบประมาณไม่เกินที่ตั้งไว้ แต่บางโครงการก็ไม่ประสบความสำเร็จ และที่สำคัญไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ที่หัวใจสำคัญ คือ ทำอย่างไรจึงจะบริหารโครงการให้สำเร็จทันเวลา ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ และสามารถสื่อสารกับผู้ทำโครงการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้โครงการบรรลุผลที่วางไว้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าใช้ถึงการจัดการโครงการ และสามารถเขียนแผนการทำโครงการเพื่อไปประยุกต์ใช้จริงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Introduction to Project Management
Managing Change
PERT/CPM
Project Brief
Building the Team 
 Managing Stakeholder
DMAIC Phase
หมายเหตุ หัวข้อการบรรยายปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับเป็นสำคัญ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 ตัวอย่างกรณีศึกษา ให้ผู้เรียนได้ทำ Workshop เพื่อสร้าง Project Brief ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 บรรยาย
 กิจกรรมกลุ่มเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถแนวคิดนี้ไปใช้งานได้จริง และร่างแผนเบื้องต้นในการนำไปใช้
 กรณีศึกษา
หมายเหตุอาจมีการจัดอบรม 2 วัน เพื่อลงรายละเอียดและสามารถร่าง Project Brief ที่สมบูรณ์ กรณีเข้าไปบรรยาย In house


 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม