หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดพื้นฐาน สร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง - หลักสูตร 1 วัน
(Marketing for creating sales stream)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดพื้นฐาน สร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง (Marketing for creating sales stream)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การตลาด (Marketing) หมายถึง สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อหวังสร้างและแลกเปลี่ยนมูลค่ากับลูกค้า การตลาดจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางทางกลยุทธ์ขององค์กร โดยอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่ง และการทำงานร่วมกันของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กร 
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์มาใช้ดำเนินการจริงในองค์กร รวมไปถึงการมีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการขยายขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ได้อย่างมีผลกำไร 
การร่วมแรงร่วมใจกันในการผลักดัน สินค้า/บริการขององค์กร โดยการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยตรงในทุกๆ ตำแหน่งงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการ และเกิดความภักดีในองค์กรและกลายเป็นลูกค้าตลาดในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานด้านการตลาดและเกิดความเข้าใจ ในภารกิจของทีมงานด้านการตลาดมากขึ้น
เพื่อทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในสินค้า / บริการที่ทีมงานการตลาดคิดขึ้นและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการผลักดันคุณค่าไปถึงลูกค้า
เพื่อสร้างเวทีให้กับทีมงานการตลาดได้มีโอกาสในการสื่อสารแนวความคิดด้านการตลาด ให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบในระดับหนึ่ง
เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีของบุคลากรภายในองค์กร และร่วมกันทำงานแบบทีมเวิร์ค (Team Work)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การตลาดพื้นฐาน เรื่องง่าย ๆ สำหรับทุกคน
       วิเคราะห์ตลาดด้วย Model น่าสนใจ
       พฤติกรรมผู้บริโภค เรื่องสำคัญที่ต้องรู้
       ประเมินสถานการณ์การแข่งขัน (SWOT)
       กำหนดเป้าหมายทางการตลาด
       กลยุทธ์ที่เหมาะสม
       แผนปฏิบัติการที่แม่นยำ
       Workshop : คัมภีร์ “แผนการตลาดฉบับย่อ” 
ทักษะของนักการตลาดที่ดี
       การเตรียมตัว 
       การนำเสนอ 
       การเจรจาต่อรอง 
       การปิดการขาย 
       Workshop : แนวทางพัฒนาทักษะของตัวเอง
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
       สร้างโอกาสทางการขายเชิงกลยุทธ์ 
       การเพิ่มยอดขายด้วยตารางตลาด-สินค้า 
       การวางตำแหน่งสินค้าด้วย BCG Maxtrix 
       กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แนวตรง (Up-Selling) - แนวข้าง (Cross Selling)
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์เพิ่มยอดขายของตัวเอง 
ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะทีมงานทุกคน (Team work)
       ปัจจัยสำคัญของทีม 
       องค์ประกอบสำคัญในการทำงานเป็นทีม 
       ภารกิจสำคัญของทีม (Work Shop)
การบ้าน เพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝน


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม