หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำ - หลักสูตร 1 วัน
(Professional Presentation for Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำ (Professional Presentation for Leader)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ผู้นำ (Leader) คือ บุคลากรที่จะต้องมีทักษะการพูดโดยใช้ความสามารถเฉพาะตน จากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทักษะด้านการนำเสนอ (Presentation Skill) เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรม รวมถึงความเชี่ยวชาญในการพูดการ ใช้ภาษากาย น้ำเสียง นอกจากนี้ยังต้องสามารถ สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ให้ราบรื่นและ เป็นที่ประทับใจ และในบางครั้งจะต้องรับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรม ต่างๆ เพื่อสร้างทีมงาน และเสนอถึงเป้าหมาย รวมถึงแผนงาน หากดำเนินการได้ดีก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และความเจริญก้าวหน้าให้ตนเองและส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือกิจกรรมงานนั้นๆ 
   วิทยากรได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจต่างๆได้มีการจัดการประชุม การนำเสนอรายงาน การเสนอแผนงานต่างๆ การพัฒนาบุคลากรในส่วนของผู้นำที่เป็นผู้บริหารทุกระดับจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการบรรลุเป้าหมายในงานหรือกิจกรรมนั้น ทางสถาบันจึงได้จัดหลักสูตรเร่งรัดแบบ 1 วัน คือ “Professional Presentation for Leader:การนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับผู้นำ” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการก้าวสู่การเป็นผู้นำเสนอที่โดดเด่น สร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำหรือผู้บริหารในระดับสูงขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างชื่อเสียงได้ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการนำเสนอในแบบผู้นำอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพูดและการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอดและ การสร้างบรรยากาศรวมถึงเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการบรรยาย การสอนหรือการควบคุมบรรยากาศงานประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเสนองาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้รู้ถึงวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในแบบผู้นำที่โดดเด่น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ และระดับโลกด้วยทักษะการนำเสนอ แบบผู้นำอย่างมืออาชีพ 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : 
       เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการฝึกทักษะ การนำเสนอ การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)เพื่อเป็นผู้นำ (Leader) ที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ เพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต 
2. การสร้างความกล้าหาญ และความเชื่อมั่นในตนเอง การเตรียมการ ที่เหมาะกับท่าน ในสไตล์ของตนเอง และหลักการนำเสนอ PISESA 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : 
       ทราบหลักในการนำเสนอ เพื่อสร้างความกล้าลดความประหม่า และเรียนรู้การเตรียมตัวที่ดี ค้นให้พบจุดเด่นของตนในบุคลิกภาพและการพูด
กิจกรรม การพูดแนะนำตนเองในสไตล์คุณ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อนำเสนอตนเองให้น่าสนใจและเป็นที่จดจำในทางบวก 
2. เพื่อฝึกวางแผนการพูดขั้นต้น 
3. เพื่อทราบถึงงานและกิจกรรมของตนเอง ที่ต้องใช้การพูดในที่ชุมชนให้เกิดความก้าวหน้า
ลักษณะของกิจกรรม
ออกมาแนะนำตนเองทีละ 1 ท่าน โดยวิทยากรจะให้คำแนะนำในเรื่องบุคลิกภาพ และขั้นตอนวิธีการพูด และการนำเสนอที่ดีต่อหน้าคนหมู่มาก
3. ธรรมชาติของคนกับการสื่อสาร ศึกษาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและเข้าใจถึงหลักการสื่อสาร และการเรียนรู้ของผู้ฟัง
4. บรรยาย ABC Principle ชมวีดีโอ และสรุปแง่คิดในกลุ่ม
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ฟัง
       เพื่อฝึกฝนทักษะการพูดจากบุคคลตัวอย่างระดับโลก 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อรวมกลุ่มกันช่วยวิเคราะห์ ค้นหาวิธีการที่โดดเด่นของบุคคลระดับโลกที่นำมาให้ชมเป็นตัวอย่าง
5.บุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน ที่เหมาะสมในการพูดต่อหน้าคนหมู่มาก เช่น การแต่งกาย การยืน การเดิน การใช้ไมค์ เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตำแหน่งของมือที่ดี 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติจริง
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนให้มีบุคลิกที่ดีในการพูด
กิจกรรม เปิดฉากการนำเสนอ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆ โดยให้ทุกท่านฝึกปฏิบัติในบทบาทสมมุติ (Role Play) ในการเป็นวิทยากร 
6. การวางโครงเรื่องในการพูด เทคนิคการจูงใจด้วย SUCCESs การเรียงลำดับขั้นตอน เพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ ของการนำเสนอ แบบผู้นำอย่างมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
       เพื่อให้เข้าใจ และฝึกทักษะให้สามารถวางแผนเขียนโครงเรื่องในการพูด การเรียงลำดับขั้นตอนเพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์
       เพื่อเรียนรู้รูปแบบของโครงเรื่อง ที่จะนำมาใช้พูดในแต่ละสถานการณ์
กิจกรรม กฎกลุ่มละสาม ในเรื่องที่จะใช้ในงาน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. ฝึกปฏิบัติทุกท่านในรูปแบบที่วิทยากรเตรียมมาให้ โดยวิทยากรจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแบบมืออาชีพให้ฝึกฝนวางโครงเรื่อง และพูดต่อหน้าชุมชนเพื่อให้วิทยากรเสนอความเห็นโดยเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะทุกท่านจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จากเพื่อนที่มานำเสนอ 
7. บรรยายหลักการเตรียมสไลด์ การทำสไลด์ Presentation ศาสตร์และศิลป์ของการเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจ และตรงประเด็น 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : 
       เพื่อให้สามารถจัดเตรียมสไลด์ได้อย่างน่าสนใจ แบบมืออาชีพ โดยเป็นสไลด์ที่ประกอบด้วยภาพ เชื่อมโยงเนื้อหา ได้อย่างน่าสนใจ (พร้อมให้แหล่ง Download slide) 
       กิจกรรม จัดเตรียมบทพูดสำหรับเชื่อมในแต่ละสไลด์ และCheck List ทบทวนทั้งหมดที่ได้ฝึก
8. หลักการใช้ภาษากาย การใช้สายตาที่ดี ในการพูด เทคนิคการครองเวทีเทคนิคการจูงใจผู้ฟัง 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
       เพื่อให้มีภาษากายที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการใช้สายตาที่ดีเพื่อจูงใจผู้ฟัง 
       เพื่อให้มีความสามารถในการครองเวที จูงใจผู้ฟัง ลดความประหม่า ด้วยการใช้ภาษากาย และการสบสายตากับผู้ฟัง 
       กิจกรรม เล่าเรื่องโดนใจ หรือชมวีดีโอแบบอย่างผู้นำเสนอยอดเยี่ยมเป็นการใช้บทบาทสมมติ ในการฝึกปฏิบัติตามบทที่แจ้งให้ทราบ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อฝึกซ้อมปฏิบัติ เทคนิคการนำเสนอโดยใช้สไลด์ และวิเคราะห์แนวทางในการใช้ภาษากาย และสายตา ในการพูดจูงใจของผู้เข้าอบรม กับเพื่อน ที่จับคู่กัน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นผู้มีความมั่นใจในการการนำเสนอ แบบผู้นำอย่างมืออาชีพ 
2. เป็นผู้มีความสามารถในการนำเสนอในงานหรือกิจกรรมต่างๆ หรือให้ได้รับผลลัพธ์ที่ประทับใจผู้ฟัง และผู้จัดงาน 
3. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น การใช้คำพูดและการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือ กิจกรรมนั้นๆได้เป็นอย่างดี 
4. เป็นผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี 
5  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะก้าวสู่ผู้นำ หรือผู้บริหารที่มีการนำเสนอที่โดดเด่นและมีจูงใจ

รูปแบบการอบรม

   การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้
1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique 
2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing) 
4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน 
5. สื่อมัลติมีเดีย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม