หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Risk Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Risk Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"การจัดการและบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างเหมาะสม"
ท่านทราบไหมว่าการจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญกับกิจการของท่านอย่างไร และท่านเข้าใจหรือท่านมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจของท่านแล้วในรูปแบบใด?


หลักการและเหตุผล
 ผู้บริหารหลายท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน จนกระทั่งกิจการประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้และ การที่ท่านจะบริหารให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และหากเราไม่ทราบแนวทางการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันที่อาจเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและ ภายนอกที่กระทบต่อกิจการเรานั้น เราอาจจะแก้ไม่ทันหรือต้องเสียทรัพยากรเงินทองระยะเวลา เป็นจำนวนมากในการกอบกู้ธุรกิจนั้นกลับมา 
การเรียนรู้การจัดการบริหารความเสี่ยงในองค์กรนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ ที่กระทบต่อกิจการที่คาดไม่ถึง โดยการจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ท่านสามารถรับทราบ ติดตามปัญหา และแก้ปัญหามาแต่เนิ่นๆในทุกเหตุการณ์ที่กระทบต่อธุรกิจและลดความสูญเสียในด้านการเงินและเวลา 
(Good Governance) การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่มีส่วนช่วย ในกระบวนการบริหารจัดการและดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง จะเป็นหัวใจที่สำคัญในการดูแลกำกับกิจการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงนั้นจะค้องทำให้สอดคล้องหรือรองรับกับแผนธุรกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
ความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นเรืองที่ต้องสร้างความตระหนักในทุกภาคส่วน หน่วยงานที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนต้องร่วมมือในการจัดทำแผนและเฝ้าตืดตาม การรายงานและแก้ปัญหาร่วมกันในแต่ละองค์กรที่มีความต้องการหรือวิสัยทัศน์ในธุรกิจที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคน และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้มีการปฎิบัติงานในการวางแผนงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน
เพื่อการจัดทำแผนงานในเชิงรุกและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อจัดสร้างโครงสร้างองค์กรเพื่อการบริหารความเสี่ยง
เพื่อร่วมระดมความเห็นหรือการค้นหาปัจจัยของความเสี่ยงและการหาแนวทางการแก้ปัญหา

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อการเข้าอบรม
 การรวบรวมปัญหาขององค์กรในทุกฝ่ายงานและแยกตามประเภทความเสี่ยง Risk Identification
การหาแนวทางในการแก้ปัญหา Risk Response
การกำหนดแนวทางดัชนีชี้วัดความเสี่ยง Risk indicatorrisk limit
การจัดสร้างโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงานในการบริหารความเสี่ยง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
       เพื่อสร้างความเข้าใจในการปัญหา ความหมาย
       เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนร่วมกัน
ปัจจัยที่เอื้อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง
เพื่อได้จัดองค์ประกอบให้เหมาะสม
การจัดเตรียมโครงสร้างองค์กร
ขั้นตอนในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์กร
รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการดำเนินการ แยกตามปัญหาในแต่ละด้านเช่นด้านบุคคล วิธีการ เทคโนโลยี่ และระบบสารสนเทศ
รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการเงิน ในทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ สภาวะเศรษกิจที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
การรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
การจัดทำตัวชี้วัดหรือแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละด้านและกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
การจัดทำการประเมิน Risk assessment matrix ในแต่ละความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เป็นตามเป้าหมาย
1 การนำความรู้ความเข้าใจจากการเรียนไปจัดทำแผนเชิงลึกให้สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรต่อไป 2.การจัดตั้งหน่วยงาน/ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามงาน
3.การรวบรวมปัญหา ที่เกิดขึ้นและแยกประเภทตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
4.การรับผิดชอบการจัดทำรายงานร่วมกันในแต่ละฝ่ายงาน
5.การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและจริงจังในการรับผิดชอบ
6.การมีระบบของข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์
7.การสร้างวัฒนธรรมในการรับผิดชอบร่วมกัน


แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม การเรียนรู้แบบการระดมความคิด Brain Stroming โดยผู้เรียนจะเป็นผู้คิด/พัฒนา นวตกรรมร่วมกัน ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานและกล้าที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น และนำแนวทางที่ได้ไปคิดและหาวิธีปฎิบัติต่อไป
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop ในการร่วมคิดและแสดงความเห็น
       การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       แนวทางที่จะต้องนำไปดำเนินการต่อ ทั้งการศึกษาการผลิตและการตลาดใหม่ๆ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ให้เกิดการพัฒนา


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร/พนักงาน
การพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายขาย 
เทคนิคการผลิต 
บัญชีการเงิน
สารสนเทศ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม