หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงพัฒนาสู่องค์กรแบบลีน - หลักสูตร 2 วัน
(Introduction to Fundamental Lean Organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงพัฒนาสู่องค์กรแบบลีน (Introduction to Fundamental Lean Organization)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ความอยู่รอดและการขยายตัวเติบโตของกิจการธุรกิจเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญสูงสุดในปัจจุบัน จากผลของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้สร้างความตระหนักให้กับผู้นำ และผู้บริหารที่เปี่ยมวิสัยทัศน์ขององค์กรต่างๆถึงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ผู้ประกอบการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าและสามารถ บริหารต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมอยู่รอด เติบโตและก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนในที่สุดในทางกลับกัน องค์กรที่ผู้บริหารไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับธุรกิจว่าจะส่งผล ต่อองค์กรอย่างรุนแรงและรวดเร็วโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะไม่สามารถดำรงองค์กรให้อยู่รอดและต้องเลิกกิจการไปในท้ายที่สุด ดังประจักษ์หลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกในภาคธุรกิจต่างๆทั้งอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเงิน เป็นต้น
   องค์กรที่เตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะเป็น การสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามต่างๆทางธุรกิจให้กับองค์กร ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการได้รับผลกระทบในระดับต่ำและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ผลประกอบการมีแนวโน้มที่แสดงถึงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม ลูกค้ายังคงภักดีและให้การสนับสนุนองค์กรเสมือนหนึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่องค์กรชั้นนำเหล่านี้มีร่วมกันคือการมีผู้นำองค์กรที่เปี่ยมวิสัยทัศน์และบุคลากรในทุกระดับชั้นมีแนวคิดแบบลีน ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีการประเมินตนเองอยู่สม่ำเสมอตลอดเวลา การดำเนินงานและกระบวนการต่างๆดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระดับผลิตภาพสูง การวางยุทธศาสตร์องค์กรและการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผลและสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์หนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมหาศาลและสังเกตได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อ เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในขณะเดียวกันก็สามารถส่งมอบคุณค่าต่างๆที่ลูกค้าคาดหวังได้อย่างไร้ที่ติ บุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดี 
   หากท่านทราบว่าภัยเงียบที่กำลังบั่นทอนองค์กรของท่านกำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ อาทิ ต้นทุนแฝงในสัดส่วนที่สูงอันเกิดจากความสูญเปล่าต่างๆแต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย เป็นต้น ซึ่งอาการที่สามารถบ่งชี้ถึงการมีอยู่ซึ่งต้นทุนแฝงที่กำลังคุกคามและขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เช่น ลูกค้าลดลงทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าทางธุรกิจ ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง สินค้าคงคลังเพิ่มสูงขึ้น อัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น การส่งมอบที่ล่าช้า ปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น แนวคิดแบบลีนและการปรับปรุงการดำเนินงานแบบลีนคือทางเลือกที่มีประสิทธิ ผลอย่างยิ่งที่จะช่วยนำพาองค์กรของท่านให้อยู่รอด เติบโตและก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน องค์กรแห่งวิสัยทัศน์จะไม่รีรอและตัดสินใจนำหลักการของลีนมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่ภัยเงียบจะขยายตัวและสายเกินไป

วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดหลักการพื้นฐานของการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจตามแนวทางแบบลีน 
ให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรเข้าใจกรอบคิดที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร
เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าที่มีต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร
เพื่อปลูกฝังแนวคิดแบบลีนให้กับบุคลากร รวมถึงวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือลีนพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการประเมินบ่งชี้ความสูญเปล่า และนำไปสู่การคิดปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานได้
เพื่อสอนแนะวิธีการประเมินองค์กรในด้านการบริหารจัดการกระบวนการตามแนวทางแบบลีน บ่งขี้ข้อบกพร่องและความสูญเปล่าที่มีผลต่อต้นทุนการดำเนินงาน การสร้างและการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า แนะนำโอกาสในการปรับปรุงต่างๆ
รายงานผลการประเมินวินิจฉัยองค์กรสำหรับกระบวนการดำเนินงานแบบลีน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดโอกาสการปรับปรุงกระบวนการให้กับองค์กร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบหลักการและแนวคิดองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Business Excellence)
กรอบหลักการและแนวคิดแบบลีน (Lean Principle)
แนะนำเครื่องมือลีนพื้นฐานต่างๆที่สำคัญในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน (Basic Lean Tools)
การจำลองการดำเนินงานแบบลีน (Lean Simulation)
การบ่งชี้ การวิเคราะห์และประเมินความสูญเปล่า (Waste Identification)
การเชื่อมโยงสมรรถนะกระบวนการธุรกิจและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์แบบลีน (Business Performance & Lean Metrics)
ผังสายธารคุณค่า (Value Stream Map) และการวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ (Process Flow Analysis)เพื่อการปรับปรุงลดความสูญเปล่า
การวินิจฉัยและประเมินองค์กรด้านการดำเนินงานแบบลีน (Lean Assessment)

แนวทางการฝึกอบรม
 เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร
เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized)โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม วิทยากรจะสอนแนะ (Coaching) การบ่งชี้วิเคราะห์ความสูญเปล่าและการประเมินแบบลีน (Lean Assessment) ณ สถานที่ทำงานจริง(ตามความเหมาะสม) เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและพัฒนาทักษะในการประเมินบ่งชี้โอกาสการปรับปรุงด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม