หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 2 วัน

(Thinking Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Thinking / การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
สมอง คือ คอมพิวเตอร์มหัศจรรย์ มันมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคน ขอเพียงแต่รู้จักพัฒนาและใช้มันให้คุ้มค่า ผลงานทางปัญญาก็จะเกิดขึ้นอีกมากมาย เราต้องสั่งให้สมองคิดในด้านที่เป็นประโยชน์ มิเช่นนั้น มันจะคิดตามความรู้สึกของเรา ซึ่งจะดีหรือไม่เราก็จะไม่สามารถรู้ได้
ทักษะการคิด เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่สำคัญว่า คุณคิดอย่างไร แต่สำคัญที่คุณนำความคิดในเรื่องต่างๆ ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กรอย่างไรมากกว่า ดังนั้น การเลือกคิดให้ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด มากกว่าการคิดแบบไหนจึงจะดีกว่ากัน
การเรียนรู้ทักษะการคิดเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การนำทักษะการคิดไปใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเข้าใจหลักการของการคิด ในการจัดประเภทต่างๆ แล้วนำไปฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ โดยการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ เช่น
       การเอาชนะอารมณ์เชิงลบ
       การแก้ปัญหา และอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น
       การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง 
เป็นต้น
สมองของคนเราทำหน้าที่คิดอยู่ตลอดเวลา แม้เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามการปล่อยให้สมองคิดด้วยเหตุการณ์ปกติ ย่อมได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่เราต้องการ ดังนั้นเราจึงควรฝึกฝนแนวความคิดที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุด เพื่อให้สมองทำหน้าที่ของตัวเอง อย่างที่เราต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด เรื่อง “การคิด” ของแต่ละบุคคล ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับตัวเองและองค์กรได้มากน้อยแค่ไหน 
เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ทักษะการคิด อย่างเป็นระบบในด้านต่างๆ แล้วสนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดของตัวเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการคิดให้เป็นเชิงบวก และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : สร้างทักษะการคิดแบบครบเครื่องด้วยตัวเอง
สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับ “การคิด” ของตัวเอง
       คุณคิดอย่างไรกับเรื่องต่างๆ
       “การคิด” กำหนดการกระทำ
       สาเหตุของการทำให้คนคิดแตกต่างกัน
       คุณเป็นคน คิดบวก หรือ คิดลบ

เรียนรู้ความหลากหลายในเรื่องของ “การคิด”
       นานาทรรศนะเกี่ยวกับการคิด
       สุภาษิต คำคม เกี่ยวกับการคิด
       คำประพันธ์เกี่ยวสกับการคิด
       ความหมายของการคิด
       องค์ประกอบของการคิด
       สร้างแนวทาง “การคิด” ของตัวเอง

หลักการที่สำคัญๆ และการฝึกฝน
       การคิดเชิงวิเคราะห์
       การคิดเชิงกลยุทธ์
       การคิดเชิงมโนทัศน์
       การคิดแก้ปัญหา
       การคิดเชิงสร้างสรรค์
       การคิดเชิงบูรณาการ

การฝึกคิดโดยใช้เทคนิคต่างๆ
       รูปทรงเรขาคณิต
       การใช้รูปภาพ
       การใช้นิทาน หรือเรื่องเล่า
       การใช้ปัญหา หรือกรณีศึกษา
       การจินตนาการเหตุการณ์ต่างๆ


Day II : การประยุกต์ใช้หลักการคิดด้วยตัวเอง

คุณคือ เจ้าของ “การคิด” ของคุณ
       “การคิด” เป็นทางเลือกของคุณ
       เปลี่ยนความคิด . . . ชีวิตเปลี่ยน
       สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
       กล้าฝัน . . . กล้าทำ

การคิดอย่าง “ผู้นำ” ด้วยตัวคุณเอง
       การมีวินัยในตัวเอง
       รู้จักแก้ปัญหา
       สร้างทัศนคิติเชิงบวก
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
       ใฝ่รู้ คู่ คุณธรรม

การประยุกต์หลักการคิดในการดำเนินชีวิต
       หลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
       กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตัวเอง
       สร้างแนวทางการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำหลักการคิดไปใช้
       การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง
       มหัศจรรย์พลังคิดเชิงบวก
       การทำให้ผู้อื่นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
       บทบาทใหม่ คือ การเป็นโค้ช

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน และพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการประยุกต์ใช้หลักการคิด

แสดงความคิดเห็น