หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ โดยใช้รูปแบบการโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
(Develop leading skills by using a coaching pattern)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ โดยใช้รูปแบบการโค้ช (Develop leading skills by using a coaching pattern)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในโลกปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรู้สามารถหาได้จากที่ต่าง ๆ ได้หลายแหล่ง หากผู้เรียน ผู้สนใจ อยากพัฒนาตนเองก็สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย 
   ผู้นำเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาคน ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 
   การพัฒนาการเป็นผู้นำโดยการโค้ช มีความจำเป็นในสภาพปัจจุบัน เพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป มีสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจ การสั่งงาน อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้นการเป็นผู้นำโดยการโค้ช จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนา เพื่อสามารถทำให้ทีมงานได้พัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง 
   การสั่งงานแตกต่างจากการโค้ช การสั่งจะเน้นไปที่ เนื้อหา เพื่อให้นำไปใช้แก้ปัญหา การโค้ช มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรม ทัศนคติ บุคลิกภาพของโค้ชชี่เป็นสำคัญ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการนำความรู้ ประสบการณ์ความสามารถ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และองค์กร 
   การพัฒนาทักษะการโค้ช จะทำให้ผู้นำ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล สามารถสร้างวัฒนาธรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

"การโค้ช เป็นการพัฒนาศักยภาพโดยตัวของผู้ได้รับการโค้ชเอง”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจ ในบทบาทของการเป็นโค้ช
เพื่อพัฒนาทักษะการโค้ช ในบทบาทของผู้นำ และให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้นำสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้สามารถทำหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโค้ช
       การเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากร
       ประเภทของการโค้ช 
หลักพื้นฐานของการโค้ช
       รูปแบบของการโค้ช
       คุณสมบัติของการเป็นโค้ช
       คุณลักษณะของโค้ช 
ทักษะของการเป็นโค้ช
       ทักษะการฟัง 
       ทักษะการตั้งคำถาม การเปิดใจ 
       ทักษะการให้การสนับสนุนแนวคิด
       หลักการสำคัญของมีทักษะในด้านต่าง ๆ 
กลยุทธ์ในการโค้ช
       ปัจจัยที่มีผลต่อการโค้ช
       กระบวนการโค้ช
       การประเมินความพร้อมของผู้รับการโค้ช
       การเลือกรูปแบบที่นำมาใช้ในการโค้ช 
การสร้างสมดุลชีวิตโดยการโค้ชตัวเองเพื่อความสำเร็จ
       EI Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ 
       การสร้างความไว้วางใจ ปัจจัยแห่งความก้าวหน้า
       การอยู่กับปัจจุบัน หัวใจของความสุข
       ความคิดสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต

       การวางแผน และการตั้งเป้าหมาย

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รู้ถึงหลักการและทักษะของการโค้ชเพื่อนำไปใช้ประกอบในการสอนนักเรียนต่อไปได้
2. ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รู้ถึงกระบวนการในการนำไปใช้
3. ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถสร้างความสุข ความสมดุลในชีวิต โดยการโค้ชตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
การสร้างสายสัมพันธ์ (Building rapport) เพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
       ใช้เวลา 15% ของเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ 
       ใช้เวลา 20% ของเวลาในการฝึกอบรม
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม 
       ใช้เวลา 20% ของเวลาในการฝึกอบรม
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความเป็นตัวตนและความต้องการของผู้เข้าอบรม 
       ใช้เวลา 30% ของเวลาในการฝึกอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต 
       ใช้เวลา 15% ของเวลาในการฝึกอบรม


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร ในทุกระดับ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม