หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Service Mind)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Service / การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำหน้าที่ “ผู้ให้บริการลูกค้า” นับว่าเป็นงานที่ยากลำบาก เพราะลูกค้ามีความต้องการที่แตกต่างกัน การให้บริการจึงต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจึงควรเห็นความสำคัญของงานบริการที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ มิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าได้
การพัฒนาทักษะการให้บริการจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องสร้างและฝึกฝนให้กับผู้ใช้บริการลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยการเริ่มที่แนวความคิดของผู้ให้บริการก่อนเป็นอันดับแรก เช่น
       รักในงานบริการ
       มองเห็นคุณค่ากับงานบริการ
       ให้ความสำคัญกับลูกค้า
       มีจิตใจที่ดีต่อสถานการณ์ต่างๆ
       มีความสุขในการให้บริการ
การทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าย่อมเกิดความเครียด ความรู้สึกเชิงลบและความกังวลต่างๆ มากมาย แต่ถ้าผู้ให้บริการสามารถพัฒนาแนวความคิดและเทคนิคของตัวเองในการจัดการอารมณ์เชิงลบต่างๆ ได้ด้วยการสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเองได้แล้ว ก็จะสามารถบริการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงบวกต่องานบริการให้กับผู้เรียนและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ให้กับผู้เรียนให้สามารถนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่องานบริการและอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้บริการ
       คุณคิดอย่างไรเมื่อถูกลูกค้าต่อว่า?
       คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการลูกค้า?
       คุณอยากส่งมอบบริการที่มีคุณภาพหรือไม่? เพราะเหตุใด?
       คุณรักในงานที่ทำอยู่หรือไม่?
การเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อบริการที่เป็นเลิศ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการให้บริการ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       จิตวิทยาการให้บริการ
       สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการ 

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ การเข้าใจตัวเอง
       การมีมนุษยสัมพันธ์
       การจัดการอารมณ์เชิงลบ
       การจูงใจตัวเอง
       การสร้างทัศนคติเชิงบวก

การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
       การให้ความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง
       จงเริ่มต้นด้วยมิตรไมตรี
       การทำให้ผู้อื่นยอมรับแนวความคิด
       การต่อเชื่อมกับผู้อื่น
       การเข้าใจแนวความคิดของผู้อื่น 

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางในการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จำลอง
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานบริการทักษะการบริการการบริการ

แสดงความคิดเห็น