หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Service Mind)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Service / การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำหน้าที่ “ผู้ให้บริการลูกค้า” นับว่าเป็นงานที่ยากลำบาก เพราะลูกค้ามีความต้องการที่แตกต่างกัน การให้บริการจึงต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจึงควรเห็นความสำคัญของงานบริการที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ มิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าได้
การพัฒนาทักษะการให้บริการจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องสร้างและฝึกฝนให้กับผู้ใช้บริการลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยการเริ่มที่แนวความคิดของผู้ให้บริการก่อนเป็นอันดับแรก เช่น
       รักในงานบริการ
       มองเห็นคุณค่ากับงานบริการ
       ให้ความสำคัญกับลูกค้า
       มีจิตใจที่ดีต่อสถานการณ์ต่างๆ
       มีความสุขในการให้บริการ
การทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าย่อมเกิดความเครียด ความรู้สึกเชิงลบและความกังวลต่างๆ มากมาย แต่ถ้าผู้ให้บริการสามารถพัฒนาแนวความคิดและเทคนิคของตัวเองในการจัดการอารมณ์เชิงลบต่างๆ ได้ด้วยการสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเองได้แล้ว ก็จะสามารถบริการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงบวกต่องานบริการให้กับผู้เรียนและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ให้กับผู้เรียนให้สามารถนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่องานบริการและอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้บริการ
       คุณคิดอย่างไรเมื่อถูกลูกค้าต่อว่า?
       คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการลูกค้า?
       คุณอยากส่งมอบบริการที่มีคุณภาพหรือไม่? เพราะเหตุใด?
       คุณรักในงานที่ทำอยู่หรือไม่?
การเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อบริการที่เป็นเลิศ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการให้บริการ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       จิตวิทยาการให้บริการ
       สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานบริการ 

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ การเข้าใจตัวเอง
       การมีมนุษยสัมพันธ์
       การจัดการอารมณ์เชิงลบ
       การจูงใจตัวเอง
       การสร้างทัศนคติเชิงบวก

การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
       การให้ความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง
       จงเริ่มต้นด้วยมิตรไมตรี
       การทำให้ผู้อื่นยอมรับแนวความคิด
       การต่อเชื่อมกับผู้อื่น
       การเข้าใจแนวความคิดของผู้อื่น 

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางในการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จำลอง
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานบริการทักษะการบริการการบริการ

แสดงความคิดเห็น