หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน

(To Be Executive Coach)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Coaching / การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้ (Knowledge), ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต 
ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน 
องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆ ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง 
ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น, สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ 
เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใช้คำถาม , การฟังอย่างตั้งใจ , การให้ข้อมูลป้อนกลับและการตั้งเป้าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee) 
เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
DAY 1 : ผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
      คุณคิดอย่างไรกับการเป็นโค้ช
      การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร 
      หลักการสำคัญที่โค้ชควรคิด คือเรื่องใด
      แก่นสำคัญของหลักสูตร
      Workshop : ภาพรวมของการโค้ชชิ่ง

ผู้บริหารกับบทบาทของการเป็นผู้นำ
      ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
      เรียนรู้หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
      Workshop : กำหนดแนวทางการเอาชนะหลุมพราง

การเป็นผู้สอนแนะผู้บริหาร (Executive Coach)
      หัวใจสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
      ภาพลักษณ์ของโค้ชที่ดี 
      Workshop : การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช (Coach)
      ความรู้สึกที่อยู่ในใจของโค้ช (มือใหม่)
      กรณีศึกษา : บอกเล่าประสบการณ์การโค้ชชิ่ง

ผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช 
      เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 
      ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง 
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง 
      สร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
      Workshop : กำหนดแนวทางการโค้ชชิ่งของตัวเอง 


DAY 2 : การออกแบบการโค้ชชิ่งของตัวเอง
บทบาทและแนวทางการเป็นโค้ช
      Coaching VS Teaching
      
Coaching VS Training
      
Coaching VS Mentoring
      
Coaching VS Counseling
สร้างกระบวนการการโค้ชชิ่ง (Coaching)
      คำสำคัญกับบทบาทการเป็นโค้ช
      
เทคนิคการให้คำปรึกษาในเชิงโค้ชชิ่ง 
      
ประสบการณ์การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง
      
Workshop : การออกแบบการโค้ชชิ่งด้วยตัวเอง
      
กรณีศึกษา : ผู้บริหาร ... ในฐานะโค้ช
คุณสมบัติของการเป็นโค้ช (Coach) มืออาชีพ
      กำหนดแนวทางการโค้ชชิ่งด้วยตัวเอง
      
คุณสมบัติที่ดีของโค้ช
      
เทคนิคและวิธีการดึงศักยภาพทีมงาน
      
Role Playing : ดำเนินการ 1:1 Coaching
      
บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการเป็นโค้ช (ประสบการณ์ส่วนตัว)
การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติ
      สรุปบทบาทการเป็นโค้ช (Coach)
      
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโค้ชชิ่ง
      
สิ่งที่โค้ชควรจะได้รับจากการโค้ชชิ่ง 
      
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้บริหารเป็นโค้ชการสอนงานทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น