หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน

(To Be Executive Coach)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Coaching / การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้ (Knowledge), ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต 
ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน 
องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆ ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง 
ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น, สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ 
เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใช้คำถาม , การฟังอย่างตั้งใจ , การให้ข้อมูลป้อนกลับและการตั้งเป้าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee) 
เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
DAY 1 : ผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
      คุณคิดอย่างไรกับการเป็นโค้ช
      การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร 
      หลักการสำคัญที่โค้ชควรคิด คือเรื่องใด
      แก่นสำคัญของหลักสูตร
      Workshop : ภาพรวมของการโค้ชชิ่ง

ผู้บริหารกับบทบาทของการเป็นผู้นำ
      ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
      เรียนรู้หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
      Workshop : กำหนดแนวทางการเอาชนะหลุมพราง

การเป็นผู้สอนแนะผู้บริหาร (Executive Coach)
      หัวใจสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
      ภาพลักษณ์ของโค้ชที่ดี 
      Workshop : การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช (Coach)
      ความรู้สึกที่อยู่ในใจของโค้ช (มือใหม่)
      กรณีศึกษา : บอกเล่าประสบการณ์การโค้ชชิ่ง

ผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช 
      เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 
      ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง 
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง 
      สร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
      Workshop : กำหนดแนวทางการโค้ชชิ่งของตัวเอง 


DAY 2 : การออกแบบการโค้ชชิ่งของตัวเอง
บทบาทและแนวทางการเป็นโค้ช
      Coaching VS Teaching
      
Coaching VS Training
      
Coaching VS Mentoring
      
Coaching VS Counseling
สร้างกระบวนการการโค้ชชิ่ง (Coaching)
      คำสำคัญกับบทบาทการเป็นโค้ช
      
เทคนิคการให้คำปรึกษาในเชิงโค้ชชิ่ง 
      
ประสบการณ์การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง
      
Workshop : การออกแบบการโค้ชชิ่งด้วยตัวเอง
      
กรณีศึกษา : ผู้บริหาร ... ในฐานะโค้ช
คุณสมบัติของการเป็นโค้ช (Coach) มืออาชีพ
      กำหนดแนวทางการโค้ชชิ่งด้วยตัวเอง
      
คุณสมบัติที่ดีของโค้ช
      
เทคนิคและวิธีการดึงศักยภาพทีมงาน
      
Role Playing : ดำเนินการ 1:1 Coaching
      
บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการเป็นโค้ช (ประสบการณ์ส่วนตัว)
การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติ
      สรุปบทบาทการเป็นโค้ช (Coach)
      
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโค้ชชิ่ง
      
สิ่งที่โค้ชควรจะได้รับจากการโค้ชชิ่ง 
      
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้บริหารเป็นโค้ชการสอนงานทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น