หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Business Cost Reduction with Waste and Loss Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในองค์กร (Business Cost Reduction with Waste and Loss Management)

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

(ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มยอดขาย ทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการขายเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนั้น สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญ คือ การลดต้นทุน และความสูญเปล่าในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินที่ได้กลับมาอย่างมหาศาล
    หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้พนักงานระดับกลาง รวมถึงผู้บริหารในองค์กรตระหนัก และสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อมาทำการลดต้นทุนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าใช้ถึงเทคนิคต่างๆ ในวิเคราะห์หาสาเหตุ และการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกมาในรูปของการ ทำแผนการลดต้นทุนเพื่อใช้ในองค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร
ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นองค์กร
 การประยุกต์ใช้ Waterfall ในการนำมาวิเคราะห์ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร
 Process Mapping
 Activity Base Cost
 Time and Motion Study
 7 Wastes/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)
 Lean Supply Chain
 แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย IE Techniques
หมายเหตุ หัวข้อการบรรยายปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับเป็นสำคัญ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 Workshop การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 บรรยาย / กรณีศึกษา
 กิจกรรมกลุ่มเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถแนวคิดนี้ไปใช้งานได้จริง และร่างแผนเบื้องต้นในการนำไปใช้
หมายเหตุ เพื่อให้สามารถลงรายละเอียดและเขียนร่างโครงการลดต้นทุนและตั้งเป้าหมายได้อย่างจริงจัง อาจจัดให้มีการอบรม 2 วัน กรณีเข้าอบรม In house

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม