หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Business Cost Reduction with Waste and Loss Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มยอดขาย ทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการขายเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนั้น สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญ คือ การลดต้นทุน และความสูญเปล่าในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินที่ได้กลับมาอย่างมหาศาล
    หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้พนักงานระดับกลาง รวมถึงผู้บริหารในองค์กรตระหนัก และสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อมาทำการลดต้นทุนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าใช้ถึงเทคนิคต่างๆ ในวิเคราะห์หาสาเหตุ และการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกมาในรูปของการ ทำแผนการลดต้นทุนเพื่อใช้ในองค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร
ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นองค์กร
 การประยุกต์ใช้ Waterfall ในการนำมาวิเคราะห์ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร
 Process Mapping
 Activity Base Cost
 Time and Motion Study
 7 Wastes/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)
 Lean Supply Chain
 แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย IE Techniques
หมายเหตุ หัวข้อการบรรยายปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับเป็นสำคัญ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 Workshop การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 บรรยาย / กรณีศึกษา
 กิจกรรมกลุ่มเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถแนวคิดนี้ไปใช้งานได้จริง และร่างแผนเบื้องต้นในการนำไปใช้
หมายเหตุ เพื่อให้สามารถลงรายละเอียดและเขียนร่างโครงการลดต้นทุนและตั้งเป้าหมายได้อย่างจริงจัง อาจจัดให้มีการอบรม 2 วัน กรณีเข้าอบรม In house

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Managementการลดต้นทุนลดความสูญเปล่า

แสดงความคิดเห็น