หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Business Cost Reduction with Waste and Loss Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในองค์กร (Business Cost Reduction with Waste and Loss Management)

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

(ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มยอดขาย ทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการขายเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนั้น สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญ คือ การลดต้นทุน และความสูญเปล่าในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินที่ได้กลับมาอย่างมหาศาล
    หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้พนักงานระดับกลาง รวมถึงผู้บริหารในองค์กรตระหนัก และสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อมาทำการลดต้นทุนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าใช้ถึงเทคนิคต่างๆ ในวิเคราะห์หาสาเหตุ และการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกมาในรูปของการ ทำแผนการลดต้นทุนเพื่อใช้ในองค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร
ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นองค์กร
 การประยุกต์ใช้ Waterfall ในการนำมาวิเคราะห์ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร
 Process Mapping
 Activity Base Cost
 Time and Motion Study
 7 Wastes/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)
 Lean Supply Chain
 แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย IE Techniques
หมายเหตุ หัวข้อการบรรยายปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับเป็นสำคัญ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 Workshop การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 บรรยาย / กรณีศึกษา
 กิจกรรมกลุ่มเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถแนวคิดนี้ไปใช้งานได้จริง และร่างแผนเบื้องต้นในการนำไปใช้
หมายเหตุ เพื่อให้สามารถลงรายละเอียดและเขียนร่างโครงการลดต้นทุนและตั้งเป้าหมายได้อย่างจริงจัง อาจจัดให้มีการอบรม 2 วัน กรณีเข้าอบรม In house

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม