หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน

(Leadership Mindset)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) ที่ดี เพื่อทำให้เกิดการตระหนักรู้ในการเป็นผู้นำได้ (Leadership Awareness) ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในฐานะผู้นำ สร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ที่ดี จะทำให้เสริมสร้างการตระหนักรู้ในการเป็นผู้นำ และสามารถบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากทีมงาน มีดังนี้
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ (PDCA)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม ที่มีความแตกต่างกัน ความต้องการในเรื่องที่จะพัฒนาแตกต่างกัน ทำให้ผู้นำ (หัวหน้างาน) มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการสอนงานในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรให้มากที่สุด

การสร้างทีมเวิร์คให้มีคุณภาพ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของหัวหน้างานที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการมีทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ จะทำให้สามารถร่วมกันสร้างผลลัพธ์ของบุคคล (KPI) และผลลัพธ์ของทีมงานได้ ทำให้เกิดการเจริญเติบโต สอดคล้องกับการขยายตัวขององค์กร ช่วยให้มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้กับบทบาทของผู้นำ (Leadership Awareness) ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในการเป็นหัวหน้างานที่ดีอย่างครบถ้วน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะของหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ผ่านการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง ได้ทันทีหลังการฝึกอบรม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset)
การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Self-Leading)
       สนุกกับการสร้างกรอบความคิด (Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงาน
       การรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานของตัวเอง
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...ด้วยการพัฒนาตัวเอง
       คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้
       อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
       หลักการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
       Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
การสร้างการตระหนักรู้การเป็นผู้นำ (Leadership Awareness)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       Workshop : การสร้างกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ (PDCA)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

Day II : การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance) ให้ทีมงาน
การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานเพื่อผลการปฏิบัติงาน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลปฏิบัติงาน
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       Workshop : สรุปแนวความคิด (Mindset) ของตัวเอง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       คุณปฏิบัติกับพนักงานลักษณะนี้อย่างไร?
       บทบาทการบริหาร และพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       หลักการพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop : การเลือกบทบาทที่เหมาะสมกับการพัฒนา
       Role Playing : การพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนงาน
การพัฒนาทักษะการพัฒนาและสอนทีมงาน
       การสร้างความเข้ากันได้กับทีมงาน (Build Rapport)
       การใช้คำถามสร้างแนวความคิดที่ดี (Questioning)
       การรับฟังเชิงรุกกับทีมงาน (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (Suggestion)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการสอนงานต่างๆ
การสร้างทีมเวิร์คทีมงานคุณภาพ
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
       หลักการทำงานเป็นทีมในรูปแบบต่างๆ
       การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยตัวเอง
       Workshop : การทำงานเชิงรุก สร้างทีมเวิร์คร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน  
 ผู้จัดการ   
 ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานMindsetภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • นานเรวัตร ใหญ่แก้ว (สมาชิก)
    (6 เดือนที่แล้ว )
    เนื้อหาหลักสูตรดีมากครับ อ่านแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้
  • Pan PTS (สมาชิก)
    (1 ปีที่แล้ว )
    GOOD