หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง สร้างความสำเร็จร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง สร้างความสำเร็จร่วมกัน

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นโค้ช&พี่เลี้ยง เป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับการพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จร่วมกัน โดยโค้ช&พี่เลี้ยงเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองแล้วสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองทำให้เกิดการเรียนรู้ “กระบวนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ” ได้ด้วยตัวเอง เป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปดำเนินการโค้ชให้ผู้อื่น สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเขาเอง เช่นเดียวกัน ทำให้ผู้อื่นยอมรับในการเป็นโค้ช&พี่เลี้ยงของผู้ประสบความสำเร็จ 
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จมี 4 เรื่องหลัก ดังนี้...
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
       การพัฒนาทีมงานด้วยศักยภาพ (Coaching)
       การมีกรอบความคิดที่ดี (Mindset)
การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง ที่มีประสิทธิผลสูง เพราะสามารถปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เชิงลบ ที่เป็น “หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง” ได้ทันที ทำให้มีแนวทางในการปฏิบัติสู่เป้าหมายและก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคที่เป็นหลุมพรางของตัวเองได้
การเลือกใช้ “กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ” เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้สำหรับการดึงศักยภาพที่ติดตัวของบุคคลออกมาทำให้เกิดแนวทางดำเนินชีวิต ปฏิบัติงานและค้นหาวิธีการสู่เป้าหมายได้อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้โค้ช&พี่เลี้ยง สามารถที่จะใช้ศักยภาพของบุคคลอื่นๆ ให้บรรลุความสำเร็จร่วมกันได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น ไม่เกิดความขัดแย้งในการดำเนินการโค้ชใดๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง และสามารถเรียนรู้แนวทางของการเป็นผู้ประสบความสำเร็จใน Style ตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิค การเป็นโค้ช&พี่เลี้ยง ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการโค้ชผู้อื่นได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองด้วยการโค้ชตัวเองสู่ความสำเร็จได้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาตัวเอง...สู่ความสำเร็จ
       สำรวจแนวความคิด “การพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จ”
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)…พิชิตเป้าหมาย
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
       การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ช & พี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
       การสร้างกรอบความคิดบุคลากรด่าวเด่น (Talent Mindset)
       Workshop : กำหนดคุณสมบัติบุคคลประสบความสำเร็จ Style ตัวเอง
การพัฒนาบทบาทการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยง
       ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching)
       ความหมายของการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
       ทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
       การโค้ชด้วยคุณค่า (Value Coaching)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ
การโค้ชตัวเอง...พัฒนาตัวเอง...พิชิตเป้าหมาย
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       คุณสมบัติของโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่ดี
       หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
       หลักการดึงศักยภาพด้วยการโค้ชตัวเอง
       Workshop : กำหนดแนวทางการโค้ชตัวเอง
       Role Playing : การโค้ชตัวเอง...สู่ความสำเร็จ
ระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ (Success Pattern Coaching Process) 
       ปัจจัยสำคัญที่เป็นองค์ประกอบความสำเร็จ
       กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ
       เทคนิคการทำให้ผู้อื่นใช้รูปแบบความสำเร็จของตัวเอง
       การดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชตามรูปแบบความสำเร็จ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ