คอร์สฝึกอบรม การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง สร้างความสำเร็จร่วมกัน

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / การเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง สร้างความสำเร็จร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นโค้ช&พี่เลี้ยง เป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับการพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จร่วมกัน โดยโค้ช&พี่เลี้ยงเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองแล้วสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองทำให้เกิดการเรียนรู้ “กระบวนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ” ได้ด้วยตัวเอง เป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปดำเนินการโค้ชให้ผู้อื่น สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเขาเอง เช่นเดียวกัน ทำให้ผู้อื่นยอมรับในการเป็นโค้ช&พี่เลี้ยงของผู้ประสบความสำเร็จ 
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จมี 4 เรื่องหลัก ดังนี้...
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
       การพัฒนาทีมงานด้วยศักยภาพ (Coaching)
       การมีกรอบความคิดที่ดี (Mindset)
การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง ที่มีประสิทธิผลสูง เพราะสามารถปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เชิงลบ ที่เป็น “หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง” ได้ทันที ทำให้มีแนวทางในการปฏิบัติสู่เป้าหมายและก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคที่เป็นหลุมพรางของตัวเองได้
การเลือกใช้ “กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ” เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้สำหรับการดึงศักยภาพที่ติดตัวของบุคคลออกมาทำให้เกิดแนวทางดำเนินชีวิต ปฏิบัติงานและค้นหาวิธีการสู่เป้าหมายได้อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้โค้ช&พี่เลี้ยง สามารถที่จะใช้ศักยภาพของบุคคลอื่นๆ ให้บรรลุความสำเร็จร่วมกันได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น ไม่เกิดความขัดแย้งในการดำเนินการโค้ชใดๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง และสามารถเรียนรู้แนวทางของการเป็นผู้ประสบความสำเร็จใน Style ตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิค การเป็นโค้ช&พี่เลี้ยง ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการโค้ชผู้อื่นได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองด้วยการโค้ชตัวเองสู่ความสำเร็จได้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาตัวเอง...สู่ความสำเร็จ
       สำรวจแนวความคิด “การพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จ”
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)…พิชิตเป้าหมาย
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
       การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ช & พี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
       การสร้างกรอบความคิดบุคลากรด่าวเด่น (Talent Mindset)
       Workshop : กำหนดคุณสมบัติบุคคลประสบความสำเร็จ Style ตัวเอง
การพัฒนาบทบาทการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยง
       ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching)
       ความหมายของการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
       ทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
       การโค้ชด้วยคุณค่า (Value Coaching)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ
การโค้ชตัวเอง...พัฒนาตัวเอง...พิชิตเป้าหมาย
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       คุณสมบัติของโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่ดี
       หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
       หลักการดึงศักยภาพด้วยการโค้ชตัวเอง
       Workshop : กำหนดแนวทางการโค้ชตัวเอง
       Role Playing : การโค้ชตัวเอง...สู่ความสำเร็จ
ระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ (Success Pattern Coaching Process) 
       ปัจจัยสำคัญที่เป็นองค์ประกอบความสำเร็จ
       กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ
       เทคนิคการทำให้ผู้อื่นใช้รูปแบบความสำเร็จของตัวเอง
       การดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชตามรูปแบบความสำเร็จ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โค้ชพี่เลี้ยงการเป็นโค้ชทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น