หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเขียนอีเมล์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Email Writing Course)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเขียนอีเมล์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ (Effective Email Writing Course)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

ความเป็นมาของหลักสูตร
        ในโลกธุรกิจ อีเมล์ถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นและใช้กันอย่างแพร่หลาย ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลก เราทุกคนก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในการติดต่อสื่อสาร การเขียนอีเมล์ และรับส่งอีเมล์ เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกของการสื่อสารไปอย่างสิ้นเชิง
        ถึงแม้ว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารทางธุรกิจรวดเร็วมากขึ้น แต่ในหลายๆองค์กร ยังมีพนักงานที่ขาดทักษะการเขียนอีเมล์ที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานวิจัยแสดงมาว่า ความเครียดที่เกิดจากการสื่อสารอีเมล์ของพนักงานนั้น ไม่ได้เกิดจากจำนวนอีเมล์ที่ได้รับเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน แต่กลับเกิดจากทักษะการเขียนอีเมล์ที่ไม่ได้ประสิทธิภาพมากกว่า การสื่อสารทางอีเมล์แตกต่างจากการสื่อสารตัวต่อตัว เพราะการสื่อสารตัวต่อตัว เราสามารถเข้าใจผ่านภาษากาย (อวัจนภาษา) ของผู้ที่เราสนทนาด้วยได้ อาทิ น้ำเสียง, สีหน้า, ท่าทาง เป็นต้น ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น แต่การสื่อสารด้วยการเขียนอีเมล์ เป็นการสื่อสารผ่านข้อความตัวอักษรจึงมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายกว่า การเขียนอีเมล์จึงจำเป็นต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ และถูกกาลเทศะ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพ และน่าเชื่อถือ
        ตัวผู้สอนเองสอนหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพให้กับหลากหลายองค์กรทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน จุดประสงค์หลักในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี คือ การสร้างความประทับใจแรกพบแก่ผู้พบเห็น ทำให้ผู้เข้าอบรมดูน่าเชื่อถือ และเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น การเขียนอีเมล์ก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการเขียนอีเมล์เชิงธุรกิจ ความน่าเชื่อถือและ และภาพลักษณ์ของทั้งตัวคุณและองค์กร จะสะท้อนผ่านการเขียนอีเมล์ การวางโครง สร้างที่ดี อ่านเข้าใจง่าย เลือกใช้คำได้เหมาะสมถูกตามมารยาทสากล ใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง และมีเนื้อหาเชิงบวก อีเมล์ของคุณก็สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่คุณติดต่อได้เช่นเดียวกัน
        เนื้อหาในหลักสูตรนี้จึงเป็นการรวบรวมเนื้อหาและตัวอย่างประโยคที่ใช้ใน การสื่อสารเชิงธุรกิจ เพื่อให้การเขียนอีเมล์นั้นเป็นเรื่องเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง และยังเชื่อมั่นว่า จะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของพนักงานในองค์กรให้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

หลักสูตรและแนวคิด
        หลักสูตร ทักษะการเขียนอีเมล์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองโลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารติดต่อที่ไร้พรมแดนผ่านการเขียนอีเมล์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคในการเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบ ผ่านอีเมล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ด้วยตนเองในหัวข้อที่หลากหลาย พร้อมทั้งยกตัวอย่าง การใช้ภาษา สำนวน และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ตลอดจนสอดแทรกข้อควรรู้และข้อควรระวังมารยาทในการเขียนเชิงธุรกิจเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับใช้ในงานได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
บทบาทของอีเมล์ในปัจจุบันกับธุรกิจของคุณ
ข้อดีและข้อเสีย ของการใช้อีเมล์ทางธุรกิจ
โครงสร้างและรูปแบบของอีเมล์ ที่จำเป็น
ระดับภาษา วิธีเขียนให้ดูเป็นมืออาชีพ
มารยาทน่ารู้เกี่ยวกับการเขียนอีเมล์
ไวยากรณ์, เครื่องหมายวรรคตอนที่จำเป็นในการเขียนอีเมล์


เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
เขียนอีเมล์โดยใช้โครงสร้างที่ถูกต้องได้
เข้าใจหลักการและมารยาทสากลในการเขียนอีเมล์ทางธุรกิจ
หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับไวยากรณ์, การสะกดและเครื่องหมายวรรคตอน
วางรูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
มีทัศนคติที่ดีกับภาษาอังกฤษมากขึ้นและต่อยอดพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ต่อไป

สื่อและวิธีการเรียนรู้
เวิร์คชอป
กิจกรรมกลุ่มและเกมส์ออนไลน์
บรรยายประกอบสไลด์ตัวอย่างเนื้อหา


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ
พนักงานที่ต้องเขียนอีเมล์ติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม