หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ภาค2 - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisor Skills)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ภาค2 (Supervisor Skills)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ทุกวันนี้ องค์กรต่าง ๆ ยอมรับว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด วัตถุประสงค์การบริหารคนไม่เพียงแค่ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อองค์กรเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาให้รู้สึกผูกพันธ์ (Engagement) กับองค์กรด้วย เพราะมันไม่ใช่แค่เพียงอยากอยู่กับองค์กรเท่านั้น มันยังหมายความรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กรด้วย และบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องนี้ตัวจริงก็คือหัวหน้างาน โดยผ่านกระบวนการและเครื่องมือด้าน HR ซึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลเท่านั้นอีกต่อไป ดังนั้น หัวหน้างงานต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเทคนิคและหลักการบริหารทรัพยาการบุคคลเบื้องต้นในหน่วยงานของตนเองตลอดจนเข้าใจเครื่องมือ HR ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในการบริหารร่วมกับฝ่ายบุคคลในองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม แม้เรียนรู้และสามารถใช้เครื่องมือ HR ในการบริหารคนในหน่วยงานแล้วก็ตาม แต่หากหัวหน้างานไม่มีหัวใจเป็น HR ก็ไม่สามารถเป็นนักบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพได้

วัตถุประสงค์
ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเสริมสร้างเทคนิคการใช้เครื่องมือต่าง ๆ บริหารบุคคล ตลอดจนให้เกิดจิตสำนึกหัวใจ HR ในตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลในหน่วยงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
หลักการบริหารงาน การบริหารคน บนความหลากหลาย
ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน
หัวหน้างานยุคใหม่ กับบทบาทการบริหารคนในหน่วยงาน
       วางแผน (การวางแผนกำลังคน)
       สรรหา (การสรรหาและคัดเลือก)
       พัฒนา (การฝึกอบรมและพัฒนา)
       รักษาไว้ (การพัฒนาสายอาชีพ , บริหารค่าจ้าง , สวัสดิการ , การจูงใจ)
สร้างผลงาน (การบริหารผลการปฏิบัติงาน)
เครื่องมือและเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
วินัยพนักงาน บริหารดีมีประโยชน์ (กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้)

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบริหารคน
กรณีศึกษาการบริหารคน สรุป และถาม-ตอบ

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม