หลักสูตรฝึกอบรม ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ ผู้นำทีมคุณธรรม - หลักสูตร 1 วัน

(Leadership Workshop)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ ผู้นำทีมคุณธรรม

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าการบริหารคนและงานนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จทั้งสองประการ บางครั้งได้ใจเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานแต่ผลงานก็ขาดคุณภาพ บางครั้งได้งานมีคุณภาพสูงแต่ขวัญและกำลังใจของเพื่อนร่วมงานก็แทบไม่เหลือ ที่สำคัญในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับความจริงที่ว่า “ทั้งผู้นำทีมและเพื่อนร่วมทีม ก็ยังขาดคุณธรรมในการทำงาน”
   ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกับโจทย์ปัญหากล่าว โดยมุ่งหวังให้ผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีม มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง เข้าใจในความต้องการขององค์การ ที่สำคัญคือ การก้าวเข้าสู่ความสำเร็จด้วยคุณธรรมที่ดีงาม

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจในบทบาทของ ผู้นำ ผู้ตาม สถานการณ์ การทำงานเป็นทีม คุณธรรม
2. สามารถนำหลักการของภาวะผู้นำและการบริหารมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการพัฒนาความเป็นผู้นำ ผู้ตาม การบริหาร 
4. ตระหนักรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการทำงานที่ประสบความสำเร็จด้วยคุณธรรม
5. สามารถฝึกหัดการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ทฤษฎีกริด (GRID THEORY)
2. ผู้นำตามสถานการณ์
3. คุณธรรมสำหรับผู้นำ
4. การบริหารทีมงาน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
  เกริ่นนำ บรรยาย
       ประวัติความเป็นมาของทฤษฎีกริด 
       ประโยชน์ของทฤษฎีกริด 
       การนำเอาทฤษฎีกริดไปปรับใช้กับองค์การ
 เนื้อหา
       แบบทดสอบทฤษฎีกริด 
       เฉลยแบบทดสอบทฤษฎีกริด 
       วิพากษ์ & ตอบข้อซักถาม 
 บรรยาย
       ผู้นำตามสถานการณ์,
       การบริหารทีมงาน 
       วิพากษ์ & ตอบข้อซักถาม 
 WORKSHOP
       แบ่งกลุ่มสัมมนา “ผู้นำคุณธรรม” 
       นำเสนอผลงาน 
       วิพากษ์ & ตอบข้อซักถาม 
 สรุป
       สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
       ชี้ให้เห็นภาพความสำคัญของผู้นำ ผู้ตาม ทีมงาน คุณธรรม 
       ตอบข้อซักถาม


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
บบทดสอบทฤษฎีกริด

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

น.ท. ศิลัท เหรียญมณี
ผู้จัดการวิศกร ฝ่ายวิศวกรรมและฝึกศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารLeadershipภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น