หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 2 วัน
(Positive Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง (Positive Leader)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ตระหนักรู้ในตัวเอง เข้าใจทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มองเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องท้าทายความสามารถในฐานะผู้นำ สามารถนำตัวเองและจูงใจทีมงานให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Development) เพื่อทำให้การบริหารจัดการงานและเพิ่มงานมีประสิทธิผล ใช้หลักการบริหารด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) โดยการจูงใจให้สร้างผลงานด้วยตัวเอง กระตุ้นให้ใช้ศักยภาพของตัวเอง (Coaching) บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection) อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง (Team Spirit) มีความสุขในการทำงานร่วมกัน 


กระบวนการพัฒนาตัวเองตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้จัดการต้องมองเห็นกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน จะทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ตัวเองกับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมจูงใจทีมงานให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำ
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองในทันที 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการโค้ช ที่ทำให้ทีมงานมีสมรรถนะ (Competency) ที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลงานบรรลุเป้าหมายได้ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองใหม่ ให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างมั่นใจ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : ผู้นำตัวเองและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยกรอบความคิด (Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตัวเอง
       การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วย Brain Base
       การเรียนรู้และเข้าใจ กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
      การเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการทำงานของสมองของมนุษย์
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองเชิงบวก (NLP)
       Workshop:การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีด้วยตัวเอง
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Leader Change)
       ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมงาน
       การทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       Workshop:การทำให้ทีมงานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้จัดการ
       กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
       การสร้างการตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management)
       การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
       การบริหารจัดการทีมกับการเปลี่ยนแปลง
       Workshop :กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
       บันไดของภาวะผู้นำ 5 ระดับ
       ความท้าทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ
       Workshop :สร้างแนวทางการเอาชนะความคิดเชิงลบของตัวเอง

Day II : การบริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน
       การจูงใจให้ทีมงานสร้างผลการปฏิบัติงาน
       Workshop:กำหนดแนวทางสร้างทีมคุณภาพด้วยตัวเอง
การบริหารจัดการช่องว่างระหว่างวัย (เจียระไน Gen Y : Generation Gap)
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y ในฐานะหัวหน้า
       สร้างความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y (จับถูก)
       Workshop :ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองใหม่
       Role Playing:การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช
การเป็นผู้บริหารในฐานะโค้ช 
       หลักการสำคัญของผู้บริหารในฐานะโค้ช (To Be Executive Coach)
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill)
       การโค้ชสร้างสมดุลชีวิตและผลปฏิบัติงาน (Life & Performance Coaching)
       Role Playing :ดำเนินการโค้ชตาม GROW Model 
ผู้นำสร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน 
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ 
       การบริหารรูปแบบการทำงานเป็นทีม 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
       Workshop :กำหนดแนวทางการบริหารทีมงานของคุณ 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง