หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 2 วัน

(Positive Leader)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ตระหนักรู้ในตัวเอง เข้าใจทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มองเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องท้าทายความสามารถในฐานะผู้นำ สามารถนำตัวเองและจูงใจทีมงานให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Development) เพื่อทำให้การบริหารจัดการงานและเพิ่มงานมีประสิทธิผล ใช้หลักการบริหารด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) โดยการจูงใจให้สร้างผลงานด้วยตัวเอง กระตุ้นให้ใช้ศักยภาพของตัวเอง (Coaching) บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection) อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง (Team Spirit) มีความสุขในการทำงานร่วมกัน 


กระบวนการพัฒนาตัวเองตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้จัดการต้องมองเห็นกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน จะทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ตัวเองกับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมจูงใจทีมงานให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำ
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองในทันที 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการโค้ช ที่ทำให้ทีมงานมีสมรรถนะ (Competency) ที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลงานบรรลุเป้าหมายได้ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองใหม่ ให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างมั่นใจ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : ผู้นำตัวเองและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยกรอบความคิด (Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตัวเอง
       การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วย Brain Base
       การเรียนรู้และเข้าใจ กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
      การเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการทำงานของสมองของมนุษย์
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองเชิงบวก (NLP)
       Workshop:การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีด้วยตัวเอง
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Leader Change)
       ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมงาน
       การทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       Workshop:การทำให้ทีมงานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้จัดการ
       กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
       การสร้างการตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management)
       การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
       การบริหารจัดการทีมกับการเปลี่ยนแปลง
       Workshop :กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
       บันไดของภาวะผู้นำ 5 ระดับ
       ความท้าทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ
       Workshop :สร้างแนวทางการเอาชนะความคิดเชิงลบของตัวเอง

Day II : การบริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน
       การจูงใจให้ทีมงานสร้างผลการปฏิบัติงาน
       Workshop:กำหนดแนวทางสร้างทีมคุณภาพด้วยตัวเอง
การบริหารจัดการช่องว่างระหว่างวัย (เจียระไน Gen Y : Generation Gap)
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y ในฐานะหัวหน้า
       สร้างความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y (จับถูก)
       Workshop :ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองใหม่
       Role Playing:การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช
การเป็นผู้บริหารในฐานะโค้ช 
       หลักการสำคัญของผู้บริหารในฐานะโค้ช (To Be Executive Coach)
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill)
       การโค้ชสร้างสมดุลชีวิตและผลปฏิบัติงาน (Life & Performance Coaching)
       Role Playing :ดำเนินการโค้ชตาม GROW Model 
ผู้นำสร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน 
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ 
       การบริหารรูปแบบการทำงานเป็นทีม 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
       Workshop :กำหนดแนวทางการบริหารทีมงานของคุณ 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำพลังเชิงบวกทีมเวิร์คภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น