หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างครบเครื่อง เพื่อทำให้ผู้นำมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานและสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สร้างผลการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทำให้เป็นที่ยอมรับจากทีมงานในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจแทนทีมงานได้ 

ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Leadership Development) ใช้การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 4 แบบ มาใช้ในการจูงใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากบุคคลรอบข้าง 

ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) ใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ ผสมกับกระบวนการโค้ช ทำให้สามารถพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลายได้ สอดคล้องกับสมรรถนะที่บุคลากรต้องการ 


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง ในฐานะผู้นำ 3 เก่ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้นำ 3 เก่ง อย่างละเอียดจนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติการโค้ชจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจและพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำ 3 เก่งที่พร้อมพัฒนาคนได้ใจ และสร้างผลงานผ่านบุคลากรภายในทีมได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง
       ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development)
       ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset)
       หลักการบริหารคนสร้างผลงาน (Performance Management)
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดในการพัฒนาตัวเอง
ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       หลักการพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก 
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ 
       การบริหารงานจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       Workshop : กำหนดแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย 
ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development) 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ 
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้างาน 
       ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching) อย่างสั้นๆ 
       การพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 
       กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
  การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย   : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop  : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คิดเชิงกลยุทธ์การพัฒนาตัวเองภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น