หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างครบเครื่อง เพื่อทำให้ผู้นำมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานและสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สร้างผลการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทำให้เป็นที่ยอมรับจากทีมงานในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจแทนทีมงานได้ 

ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Leadership Development) ใช้การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 4 แบบ มาใช้ในการจูงใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากบุคคลรอบข้าง 

ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) ใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ ผสมกับกระบวนการโค้ช ทำให้สามารถพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลายได้ สอดคล้องกับสมรรถนะที่บุคลากรต้องการ 


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ คุณลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง ในฐานะผู้นำ 3 เก่ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้นำ 3 เก่ง อย่างละเอียดจนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติการโค้ชจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจและพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำ 3 เก่งที่พร้อมพัฒนาคนได้ใจ และสร้างผลงานผ่านบุคลากรภายในทีมได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง
       ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development)
       ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset)
       หลักการบริหารคนสร้างผลงาน (Performance Management)
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดในการพัฒนาตัวเอง
ผู้นำเก่งคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       หลักการพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์ 
       ความหมายของการคิดอย่างมีตรรกะเชิงลึก 
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ 
       การบริหารงานจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       Workshop : กำหนดแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย 
ผู้นำเก่งคนสร้างความสัมพันธ์ (Leadership Development) 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ 
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
ผู้นำเก่งโค้ชพัฒนาคน (Coaching Mindset) 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้างาน 
       ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching) อย่างสั้นๆ 
       การพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 
       กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
  การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย   : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop  : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คิดเชิงกลยุทธ์การพัฒนาตัวเองภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น