คอร์สฝึกอบรม รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างองค์กรแห่งความสุข

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างองค์กรแห่งความสุข

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมอง (Brain Base Working)” ช่วยทำให้สามารถรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ได้ชัดเจนมากขึ้น มีหลักการและแนวความคิดมาสนับสนุนให้สามารถประเมินสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น...
       การแบ่งบุคลิกลักษณะของบุคคลเป็น 4 ประเภท
       การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล
       การตอบสนองสิ่งที่ขาดให้ได้รับอย่างครบถ้วน
       การทำให้ตัวเองมีความสุขและผู้อื่นก็มีความสุข
 การสร้างสมองที่ดีของตัวเอง และทำให้ผู้อื่นได้ใช้สมองอย่างถูกต้อง จะทำให้เกิดความสุขกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ตามความต้องการง่ายขึ้น เพราะสมองมีการทำงานอย่างมีรูปแบบ (Pattern) ต่างๆ ทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบการทำงานของสมองของตัวเองและผู้อื่นให้เกิดเป็นความสุขได้ เช่น...
       รูปแบบการรับรู้...นำเสนอสิ่งที่สอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้
       รูปแบบการใช้ข้อมูลประมวลผล...เลือกใช้คำสำคัญและข้อมูลให้ถูกต้อง
       รูปแบบพฤติกรรมกับสิ่งที่ขาดไป...เติมเต็มในสิ่งที่สมองต้องการ
 การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) สามารถทำให้ง่ายขึ้น หากบุคลากรในองค์กร สามารถเรียนรู้และเข้าใจตัวเอง และรู้จักคุณลักษณะของบุคคลอื่นได้ชัดเจนมากขึ้น มีแนวทางการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อผู้อื่นได้สอดคล้องกันมากขึ้น ก็จะเกิดความสุขและการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียน รู้จักตัวเอง และ เข้าใจผู้อื่น ผ่านการเรียนรู้รูปแบบการทำงานของสมอง ทำให้สามารถกำหนดแนวทางพัฒนาตัวเองได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีความเข้าใจในคุณลักษณะและรูปแบบของแต่ละบุคคลได้ชัดเจนมากขึ้น ลดข้อขัดแย้งได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการไปสร้างองค์กรแห่งความสุข ให้เกิดขึ้นและเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ารเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมอง”
      คุณลักษณะของบุคคลเกิดจาก “สมอง 4 ด้าน”
      การทำงานของสมองส่วนคิดและส่วนอารมณ์
      สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสมองไม่ชอบ (FEARS)
      สมองสร้างฮอร์โมนความสุขได้อย่างไร!
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองด้วยตัวเอง
 การรู้จักตัวเอง...สร้างความสุขในชีวิต
      ฉันคือใคร! (Who am I!)
      รูปแบบการรับรู้ของฉัน (VAKAd)
      รูปแบบการใช้ข้อมูลในการประมวลผล (Keywords)
      รูปแบบการสร้างให้สมองสมดุล (Un-FEARS)
      Workshop : กำหนดรูปแบบการพัฒนาตัวเอง
 การเข้าใจผู้อื่น...สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      การปฏิบัติต่อผู้อื่นตามคุณลักษณะของเขา
      การสื่อสารเพื่อการจูงใจ ลดข้อขัดแย้ง
      การทำให้ผู้อื่นเกิดความสุข (Happiness) ด้วยตัวเอง
      การรับฟังผู้อื่นด้วยคำสำคัญ สร้างความเข้าใจ
      Workshop : กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
      กิจกรรม : การประยุกต์ใช้การทำงานของสมองกับเหตุการณ์ต่างๆ
 การสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน (Happy Workplace)
      การความสุขด้วย Happy 8
      สร้างสมองแห่งความสุขกับเหตุการณ์ต่างๆ
      การทำงานเป็นทีมเวิร์ค...เข้าใจซึ่งกันและกัน
      สร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยสมองรัก
      Workshop : การสร้างจิตสำนึกแห่งความสุขของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : องค์กรแห่งความสุขHappy Workplaceการทำงานของสมอง

แสดงความคิดเห็น