หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างองค์กรแห่งความสุข - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างองค์กรแห่งความสุข

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมอง (Brain Base Working)” ช่วยทำให้สามารถรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ได้ชัดเจนมากขึ้น มีหลักการและแนวความคิดมาสนับสนุนให้สามารถประเมินสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น...
       การแบ่งบุคลิกลักษณะของบุคคลเป็น 4 ประเภท
       การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล
       การตอบสนองสิ่งที่ขาดให้ได้รับอย่างครบถ้วน
       การทำให้ตัวเองมีความสุขและผู้อื่นก็มีความสุข
 การสร้างสมองที่ดีของตัวเอง และทำให้ผู้อื่นได้ใช้สมองอย่างถูกต้อง จะทำให้เกิดความสุขกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ตามความต้องการง่ายขึ้น เพราะสมองมีการทำงานอย่างมีรูปแบบ (Pattern) ต่างๆ ทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบการทำงานของสมองของตัวเองและผู้อื่นให้เกิดเป็นความสุขได้ เช่น...
       รูปแบบการรับรู้...นำเสนอสิ่งที่สอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้
       รูปแบบการใช้ข้อมูลประมวลผล...เลือกใช้คำสำคัญและข้อมูลให้ถูกต้อง
       รูปแบบพฤติกรรมกับสิ่งที่ขาดไป...เติมเต็มในสิ่งที่สมองต้องการ
 การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) สามารถทำให้ง่ายขึ้น หากบุคลากรในองค์กร สามารถเรียนรู้และเข้าใจตัวเอง และรู้จักคุณลักษณะของบุคคลอื่นได้ชัดเจนมากขึ้น มีแนวทางการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อผู้อื่นได้สอดคล้องกันมากขึ้น ก็จะเกิดความสุขและการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียน รู้จักตัวเอง และ เข้าใจผู้อื่น ผ่านการเรียนรู้รูปแบบการทำงานของสมอง ทำให้สามารถกำหนดแนวทางพัฒนาตัวเองได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีความเข้าใจในคุณลักษณะและรูปแบบของแต่ละบุคคลได้ชัดเจนมากขึ้น ลดข้อขัดแย้งได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการไปสร้างองค์กรแห่งความสุข ให้เกิดขึ้นและเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ารเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมอง”
      คุณลักษณะของบุคคลเกิดจาก “สมอง 4 ด้าน”
      การทำงานของสมองส่วนคิดและส่วนอารมณ์
      สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสมองไม่ชอบ (FEARS)
      สมองสร้างฮอร์โมนความสุขได้อย่างไร!
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองด้วยตัวเอง
 การรู้จักตัวเอง...สร้างความสุขในชีวิต
      ฉันคือใคร! (Who am I!)
      รูปแบบการรับรู้ของฉัน (VAKAd)
      รูปแบบการใช้ข้อมูลในการประมวลผล (Keywords)
      รูปแบบการสร้างให้สมองสมดุล (Un-FEARS)
      Workshop : กำหนดรูปแบบการพัฒนาตัวเอง
 การเข้าใจผู้อื่น...สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      การปฏิบัติต่อผู้อื่นตามคุณลักษณะของเขา
      การสื่อสารเพื่อการจูงใจ ลดข้อขัดแย้ง
      การทำให้ผู้อื่นเกิดความสุข (Happiness) ด้วยตัวเอง
      การรับฟังผู้อื่นด้วยคำสำคัญ สร้างความเข้าใจ
      Workshop : กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
      กิจกรรม : การประยุกต์ใช้การทำงานของสมองกับเหตุการณ์ต่างๆ
 การสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน (Happy Workplace)
      การความสุขด้วย Happy 8
      สร้างสมองแห่งความสุขกับเหตุการณ์ต่างๆ
      การทำงานเป็นทีมเวิร์ค...เข้าใจซึ่งกันและกัน
      สร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยสมองรัก
      Workshop : การสร้างจิตสำนึกแห่งความสุขของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง