หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Working with Innovative Brain)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Thinking / สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน

หลักการและเหตุผล
คำว่า “นวัตกรรม” สื่อถึง การทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และหมายรวมถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีความแตกต่างไปจากเดิม อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้ว แตกต่างจากเดิมย่อมหมายถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาในเรื่องนั้นๆด้วย 
การทำงาน “สมอง” จะเกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์ ความรู้สึกและการคิด วิเคราะห์ หากสามารถทำให้สมองเอาชนะอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำไปสู่ ความรู้สึกที่ดี ซึ้งจะกระตุ้นให้เกิดฮอร์โมนในการเสริมความคิด สร้างสรรค์ของสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex : PFC) ได้เป็นอย่างดี ความคิดใหม่ๆ ความคิดดีๆ ความคิดในเชิงปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น 
การสร้าง “สมองนวัตกรรม” เป็นแนวทางหนึ่ง ที่มีความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันเป็นอย่างมากการทำแบบเดิมๆ ย่อมได้รับผลลัพธ์เดิมๆ ดังนั้น หากต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่มีขึ้นกับเรื่องต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราแล้วย่อมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการใช้สมองของเรา และการประยุกต์ใช้สมองด้านนี้บ่อยๆ ก็จะกลายเป็น สมองนวัตกรรมในที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของสมองที่เป็นส่วนจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกและบริหารการทำงาน ของสมองให้สร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมได้มากขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สมองนวัตกรรมของตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม 
       สำรวจแนวความคิดเรื่องนวัตกรรม 
      
 ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” 
      
 หลักการคิดนอกกรอบ เชิงสร้างสรรค์ 
      
 หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม 
      
 Workshop : สำรวจแนวความคิดของตัวเอง 
หลักการทำงานของสมองสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
       สมองทำงานอย่างไร ? 
      
 องค์ประกอบสำคัญของการทำงานของสมอง 
      
 ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไร ? 
      
 เทคนิคการโปรแกรมสมองให้คิดสร้างสรรค์ 
      
 กิจกรรม: การสร้างความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ 
กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยสมอง
       อิสรภาพไร้ขีดจำกัดของสมอง 
      
 กระบวนการสร้างสรรค์ความคิด 
      
 สนุกกับไอเดียที่สร้างขึ้นมา 
      
 ทำมันให้เป็นจริง 
      
 กิจกรรม: สร้างนวัตกรรมของตัวเอง 
การประยุกต์สมองนวัตกรรมกับการทำงาน 
       การพิชิตเป้าหมายด้วยวิธีการใหม่ๆ 
      
 การเอาชนะปัญหา อุปสรรค อย่างสร้างสรรค์ 
      
 สร้างกระบวนการที่ไม่เคยมีมาก่อน 
      
 การดำเนินชีวิตกับแนวคิดใหม่ๆ 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สมองนวัตกรรมทักษะการคิดสมอง

แสดงความคิดเห็น