หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ - หลักสูตร 2 วัน
(Technical Presentation and Professional Trainer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ (Technical Presentation and Professional Trainer)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   วิทยากร ถือเป็นอีกอาชีพที่มีผู้คนให้ความสนใจ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์บวกกับความขยันสรรหาความรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ที่สำคัญ การเป็นวิทยากรต้องมีความพร้อมในด้านการสื่อสารในทุกๆ รูปแบบ เพื่อจะสามารถสื่อวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้เข้ารับฟังบรรยายเข้าใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์
   วิทยากรมืออาชีพ จะต้องสามารถสื่อสารกับผู้เข้ารับฟังบรรยายได้ตรงจุดและชัดเจน จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝน “สื่อผสม” ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์และเกิดความชำนาญ ซึ่งการใช้สื่อที่ดีย่อมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้วิทยากรโดดเด่นมีพลังและมีความมั่นใจในการนำเสนอมากขึ้น เป็นหลักสูตรที่ผู้บรรยายถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ที่นั่งทำสไลด์อยู่ รวมถึงแนวทางการนำเสนอที่ต่อเนื่องน่าติดตาม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทของวิทยากรที่ดี 
2. เพื่อให้วิทยากรสามารถขยายเนื้อหาและเพิ่มรายละเอียดให้เหมาะสมกับเวลา 
3. เพื่อให้วิทยากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาเนื้อหาให้โดดเด่น น่าสนใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. คุณสมบัติเบื้องต้นของวิทยากรในศตวรรษที่ 21 
2. ความสำคัญของการนำเสนอ
3. เป้าหมายของการนำเสนอ
4. เทคนิคการวางโครงสร้างและเนื้อหาการบรรยาย
5. การสร้าง Slide รูปแบบเฉพาะตัว
6. วิธีการสร้าง Slide นำเสนอแบบมืออาชีพ
7. เทคนิคและแนวคิดในการดึงดูดความสนใจ
8. เทคนิคการออกแบบ Slide ให้เป็นมืออาชีพ
9. เทคนิควิธีการเพิ่มเติม Effect ให้น่าสนใจ
10. วิธีการกำหนด High light หรือ Main point ของหลักสูตร
11. แนะนำโปรแกรมหรือ Website ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ
12. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Projector และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ
13. วิธีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ
14. การนำเสนอเมื่อไม่มีคอมพิวเตอร์
15. บุคลิกลักษณะของวิทยากรมืออาชีพ
16. วิธีการพูดหรือนำเสนอแบบมืออาชีพ
17. หัวใจหลักของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
18. Workshop
19. สรุปเนื้อหาหลักสูตรและสิ่งที่ได้รับ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม