หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังให้มียอดขายเพิ่มขึ้น - หลักสูตร 1 วัน
(How to manage inventory to increase sales)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังให้มียอดขายเพิ่มขึ้น (How to manage inventory to increase sales)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  การบริหารสินค้าคงคลัง โดยทั่ว ๆ ไปมักเป็นงานที่ช่วยในการส่งเสริมการขายขององค์กร เป็นงานที่ต้องมีการเตรียมการ หรือที่วางแผนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการทำรายได้ หรือตามนโยบาย การจัดเก็บสินค้าหรือวัสดุที่ต้องใช้ก็มีทฤษฎี หลักเกณฑ์ หรือแม้แต่สูตรการคำนวณต่าง ๆ แล้วแต่องค์กรจะมี เพื่อนำมาช่วยในการทำงาน รวมทั้งนโยบายการดำเนินงานหลังจากที่มีสินค้าแล้ว ก็จะมีการกำหนดอยู่ที่สินค้าไม่เคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ แต่ในสภาพของเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน มีการควบคุมค่าใช้จ่าย การแข่งขันในตลาดมีสูง และมีความซับซ้อนมากขึ้น แล้วเราจะมีวิธีการไหนบ้างไหมที่จะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องมีการลงทุนด้วยเงินเพิ่มขึ้น 
   สินค้าคงคลัง ที่เราเก็บกันอยู่แล้ว จะมีทางใดไหมที่จะเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นโดยอาศัยสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว สินค้าคงคลังมีอยู่หลายระดับ ตั้งแต่สินค้าขายดี พอขายได้ ไม่ค่อยได้ขาย ขายไม่ได้เลย และสินค้าที่เข้ามาใหม่ ถ้าเราสามารถสร้างความสมดุลให้กับระดับสินค้าคงคลังของเรา ให้ได้โดยที่เราสามารถมียอดขายที่มากขึ้นจะเป็นประโยชน์ไหม การต่อยอดจากหลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางนำสินค้าเข้ามาเก็บไว้ แล้วมีวิธีการดำเนินการต่อไปหลังจากที่สินค้าเข้ามาเพื่อสร้างยอดขาย เป็นสิ่งที่องค์กรและผู้ดูแลสินค้าคงคลัง ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงนี้ได้

“พัฒนาการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รับรู้ถึงหลักเกณฑ์ ทฤษฎีการนำเข้า และจ่ายออกของสินค้าคงคลัง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถรู้วิธีการลำดับความสำคัญของสินค้าที่มีอยู่ได้ (Classification)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ในวิเคราะห์สถานการณ์ของสินค้าคงคลังได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำข้อมูลไปดำเนินการจัดทำโปรแกรมสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ที่สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเรื่องของสินค้าคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของ การบริหารสินค้าคงคลัง 
      อบรม สัมมนา ความเข้าใจในบริหารสินค้าคงคลัง 
      อบรม สัมมนา มีความรู้ในประเภทของสินค้าที่ทำการจัดเก็บ (Type of product) มีความรู้ในประเภทของสินค้าที่ทำการจัดเก็บ (Type of product) 
หลักเกณฑ์ และทฤษฎีที่ใช้ 
      อบรม สัมมนา ทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้า (ABC Analysis) 
      อบรม สัมมนา หลักเกณฑ์การสั่งโดยใช้หลักการ MIN-MAX 
      อบรม สัมมนา หลักเกณฑ์การจ่ายสินค้าโดยใช้ระบบ FIFO
การลำดับความสำคัญของสินค้าที่ทำการจัดเก็บ (Type of Classification)
      อบรม สัมมนา ความหมายของลำดับของสินค้าในแต่ละลำดับขั้นตอนในการตรวจนับ 
      อบรม สัมมนา ความเหมาะสมของการจัดเก็บในแต่ละลำดับ 
      อบรม สัมมนา วิธีการในการลำดับความสำคัญของสินค้า
การวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารสินค้าคงคลัง 
      อบรม สัมมนา การประเมินผลของข้อมูล 
      อบรม สัมมนา การประเมินแนวโน้มของการสินค้าคงคลังที่มีอยู่
การนำเสนอแผนการขาย 
      อบรม สัมมนา สร้างความพอเหมาะให้กับสินค้ากลุ่ม A 
      อบรม สัมมนา เพิ่มการขายให้มากขึ้นกับสินค้ากลุ่ม B 
      อบรม สัมมนา สร้างการนำเสนอการขายสำหรับสินค้ากลุ่ม C 
      อบรม สัมมนา สร้างการนำเสนอการจัดการสำหรับสินค้ากลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหว
วิธีการนำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
      อบรม สัมมนา การจัดทำรายงาน เพื่อรายงานผลการบริหารฯ

แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง 
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ 
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 40% ของเวลาในการฝึกอบรม 
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 20% ของเวลาในการฝึกอบรม 
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความเป็นตัวตนและความต้องการของผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม 
การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อต่อยอด (Appreciative Inquiry) หาเรื่องราวดีๆ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต 
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานให้ในหน่วยงานคลังสินค้า
พนักงานระดับหัวหน้างานทุกฝ่าย
ผู้บริหารงานขององค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม