หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะด้วย NLP - หลักสูตร 1 วัน

(Coaching by NLP Technique)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Coaching / เทคนิคการสอนแนะด้วย NLP

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนแนะ (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ในการดึงศักยภาพ ของโค้ชชี่เพื่อทำให้โค้ชชี่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยการใช้คำถามกระตุ้นให้คิดแล้วสร้างทางเลือกด้วยโค้ชชี่เองซึ่งเหมาะกับการใช้เทคนิค NLP (Neuro-Linguistic Programming)เพราะโค้ชชี่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
หลักการของการใช้เทคนิค NLP กับการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถแบ่งเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้
       การพูดสิ่งที่ต้องการซ้ำๆ (Repeat)
       การจินตนาการภาพความสำเร็จ (Imagine)
       การค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขใหม่ (Completed)
       การหยุดชะงักอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Stop)
โค้ชสามารถสร้างแนวความคิดใหม่ ให้โค้ชชี่เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองในการพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยที่โค้ชไม่ต้องให้คำแนะนำ แต่กระตุ้นให้โค้ชชี่คิดแล้วเลือกพิสูจน์เทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจในการที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริงและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ที่เป็นธรรมชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคของ NLP พร้อมแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนแนะ (Coaching) ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการสอนแนะ (Coaching) ของตัวเองโดยการใช้เทคนิค NLP เป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โค้ชชี่
เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นอยากเป็นโค้ชมากขึ้น พร้อมกับมีความมั่นใจในกระบวนการโค้ชชิ่งของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้การโค้ชชิ่งกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมากมาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของ NLP
       NLP (Neuro-Linguistic Programming) คืออะไร?
       หลักการที่สำคัญของ NLP
       การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
       ประโยชน์ของ NLP กับการพัฒนาตัวเอง
       Workshop : การนำหลักการ NLP ใช้กับตัวเอง
การสอนแนะ (Coaching) กับหลักการ NLP

       ความหมายของการสอนแนะ (Coaching)
       หลักการสำคัญของการเป็นโค้ช (Coach)
       Role playing : การสอนแนะ (Coaching) เบื้องต้น
       การสอนแนะ (Coaching) โดยใช้แนวคิดของNLP
       Role playing : การประยุกต์ใช้ NLP กับการสอนแนะ
การสร้างกระบวนการการสอนแนะ(Coaching)ที่มีประสิทธิผล
       หัวใจสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
       ขั้นตอนการจูงใจผู้อื่นในฐานะโค้ช
       เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ที่ประสิทธิผล
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมการสอนแนะของตัวเอง
       Roe playing: ดำเนินการสอนแนะ (Coaching) กันเอง
การประยุกต์ใช้การสอนแนะ (Coaching) กับเหตุการณ์ต่างๆ
       การดำเนินการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
       การสร้างแนวความคิดให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบุคคลทั่วไป
       การใช้กับครอบครัวของตัวเอง
       Workshop: กำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ของตัวเอง
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานNLPทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น