หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นผู้นำสำหรับ ศูนย์บริการรถยนต์ - หลักสูตร 1 วัน
(How to Smart Leader for Car service center)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นผู้นำสำหรับ ศูนย์บริการรถยนต์ (How to Smart Leader for Car service center)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ในปัจจุบันมีศูนย์ให้บริการรถยนต์ของบริษัทต่าง ๆ มากมาย บางยี่ห้อมีอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งทำให้ลูกค้ามีตัวเลือก และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานที่ ในการนำรถเข้าไปรับบริการได้อย่างสะดวกมากกว่าแต่ก่อน จึงทำให้มีการแข่งขันในเรื่องการให้บริการที่สูงขึ้น 
   ความน่าเชื่อถือของศูนย์บริการ เป็นประเด็นสำคัญ ที่จะทำให้ลูกค้าเลือกในการเข้ารับบริการ แล้วจะทำอย่างไร ให้ศูนย์บริการสามารถทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงความน่าเชื่อถือได้ 
   ความน่าเชื่อถือ สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการ ก็จะมีในเรื่องความสามารถของช่างที่สามารถซ่อมได้ตรงกับปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง ความตรงต่อเวลาในการนัดหมาย ความพร้อมของอะไหล่ ความมีระบบมีระเบียบในการดำเนินงาน ความพร้อมของเครื่องมือ ความใส่ใจในการให้บริการ การต้อนรับ การให้ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งในการดำเนินงานต่าง ๆ นั้น คน และระบบ มีส่วนสำคัญที่ทำให้งานมีประสิทธิภาพ 
   ดังนั้นถ้าผู้นำ หรือหัวหน้างาน ที่มีความรู้ มีทักษะในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และ สามารถบริหาร “คน” ได้ดี มีความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถวางแผน วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้งานต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการนำรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องในที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบของ ผู้นำ หรือหัวหน้างาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจคุณลักษณะที่สำคัญ และความแตกต่างในแต่ละหน้าที่ของแต่ละแผนก 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในเรื่องการจัดการความขัดแย้ง 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ที่สามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ในการนำ “คน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของ ภาวะผู้นำ กับการบริหารคน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี 
      อบรม สัมมนา ความเข้าใจในเป้าหมาย และหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำ
ความแตกต่าง ในความรับผิดชอบแต่ละแผนก
      อบรม สัมมนา โครงสร้างแผนกต่าง ๆ ในศูนย์บริการรถยนต์ 
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบในแต่ละแผนก 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
      อบรม สัมมนา การแบ่งประเภทของคนตามพฤติกรรม 
      อบรม สัมมนา ความเหมาะสมกับงานของแต่ละประเภทของคน
เครื่องมือ และทักษะในการเป็นผู้นำในศูนย์บริการรถยนต์ 3T CANDLE
      อบรม สัมมนา ความรู้ทางด้านเทคนิค(Technical Skill) 
      อบรม สัมมนา ความรู้การจัดการทางด้านเวลา (Time control) 
      อบรม สัมมนา ความรู้การจัดการความเชื่อถือศรัทธา (Trust) 
      อบรม สัมมนา ความรู้ด้านการสื่อสาร (Communication Skill) 
      อบรม สัมมนา ความรู้ในเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) 
      อบรม สัมมนา ความรู้ในเรื่องการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skill) 
      อบรม สัมมนา ความรู้ในเรื่องการตัดสินใจ (Decision Making) 
      อบรม สัมมนา การมีความรักในงานที่ทำ (Love) 
      อบรม สัมมนา ความกระตือรือร้นในการดำเนินงาน (Enthusiasm)
หลักการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
      อบรม สัมมนา Star Model 
      อบรม สัมมนา การฝึกอบรม Training,การใช้รูปแบบ Mentor, การใช้รูปแบบ Consultant, การใช้รูปแบบ Coaching

แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง 
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ 
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 40% ของเวลาในการฝึกอบรม 
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 20% ของเวลาในการฝึกอบรม 
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความเป็นตัวตนและความต้องการของผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม 
การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อต่อยอด (Appreciative Inquiry) หาเรื่องราวดีๆ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต 
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานผู้บริหารงานขององค์กร
ผู้มีความสนใจในการเป็นผู้นำ หรือหัวหน้างาน ในศูนย์บริการรถยนต์

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม