หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง - หลักสูตร 1 วัน

(Story Coaching)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Coaching / เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เรื่องเล่า (Story) 1 เหตุการณ์ สร้างแนวความคิดได้มากมาย หากสามารถเชื่อมโยงเรื่องเล่ากับการทำงานของสมองของผู้ฟัง จะสามารถทำให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์และสร้างแนวความคิดที่ดี เกิดกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี ลดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกันได้
       เรื่องเล่า (Story Telling)
       เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
การเรียนรู้และเข้าใจ สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์ จะทำให้เราสามารถสร้างเรื่องเล่า (Story) ได้มากมายที่สอดคล้องกับผู้ฟัง เพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ, คล้อยตามความคิดเห็น, เกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการเล่าเรื่องชวนคิดด้วยตัวเอง สร้างความเข้าใจเชิงลึกได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเล่าเรื่องชวนคิดที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยงให้ผู้ฟังเกิดแนวความคิดที่ดี สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่ดีให้กับทีมงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
       ความเหมือนและความแตกต่างของ Story Telling V.S. Story Coaching
       ประเด็นสำคัญของเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
       Activity : การเล่าเรื่องและการแยกแยะเรื่องราว
การพัฒนาการเล่าเรื่อง และเรื่องเล่าชวนคิด
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
       Activity : สร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
       กิจกรรม : Role Playing (Story Telling)
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
       กิจกรรม : Role Playing (Story Coaching)
การออกแบบเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
       เทคนิคการออกแบบเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching Technique)
       การเล่าเรื่องชวนคิดที่สอดคล้องกับสมองของผู้ฟัง
       การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
       Activity : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การเล่าเรื่องชวนคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
       การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
       การใช้เรื่องเล่าชวนคิดสร้างแนวความคิดใหม่ๆ
       การใช้เรื่องเล่าชวนคิดปรับเปลี่ยน Mindset
       เรื่องเล่าชวนคิดที่มี
       Role Playing : การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Story Coachingการลดข้อขัดแย้งทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น