หลักสูตรฝึกอบรม Business Process Improvement by Lean Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Business Process Improvement by Lean Thinking

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ คู่แข่งที่มีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
แนวคิดลีน (Lean Thinking) นอกจากใช้ได้ดีในกระบวนการผลิตแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้สำหรับงานทางด้านธุรกิจทั่ว ๆ ไป เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement) โดยมุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบงานให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality)
ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ, ต้นทุน, เวลาในการส่งมอบ และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และเครื่องมือ Lean ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ปัจจัยที่ทำให้องค์กรมีความสามารถเหนือคู่แข่งขัน
2. ทำไมถึงต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน ?
3. มิติคุณภาพงาน Time-Quality-Cost
4. หลักการพื้นฐานของลีน 5 ประการ
5. กรอบแนวคิด Lean ในการปรับปรุงคุณภาพงาน
      อบรม สัมมนา Step 1: Define – ระบุปัญหา
      อบรม สัมมนา Step 2: Measure – สำรวจสภาพปัจจุบันกระบวนการทำงานด้วย SIPOC, Swimming Lane Diagram
      อบรม สัมมนา Step 3: Analyze – วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการทำงานด้วย VA/NVA, 8 Wastes, Why-Why
      อบรม สัมมนา Step 4: Improve – การดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย 5W1H, ECRS, SCAMPER
      อบรม สัมมนา Step 5: Control – การควบคุมและจัดทำให้เป็นมาตรฐาน


วิธีการฝึกอบรม
1. Training & Group Coaching ที่เน้นการใช้คำถามฉุกคิดเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนด้วยตนเอง
2. Activity Based Learning ในการนำเกม และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
3. Problem Based Learning ในช่วงการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม