หลักสูตรฝึกอบรม Daily Management for Supervisor in Industrial Sector - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Daily Management for Supervisor in Industrial Sector

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน เป็นระบบการทำงาน และระบบการคิดที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งในปัจจุบันยังเป็นแม่แบบโครงร่างของระบบการมาตรฐาน หรือ ระบบ ISO เกือบทุกฉบับอีกด้วย หัวหน้างานต้องรู้จักใช้การนำเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อนำมาบริหารจัดการวางแผนการทำงานในแต่ละวัน โดยสามารถนำ หลักการของแนวทางการรายงานตามหลัก Ho-Ren-So /SDCA เป็นการสร้าง Daily Management หรือการบริหารงานประจำ เป็นส่วนนึงมาจาก Total Quality Management โดยอิงมาจาก PDCA การใช้เครื่องการจัดการขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น การใช้เครื่องมือ 3 GEN/ 5 ส/POKA YOKE/ KAIZEN/Lean Management เพื่อการวินิจฉัยและนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับการบริหารคนให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร การทำงานของคนในองค์กรนั้นจะเน้นการทำงานที่คุณภาพมากขึ้น ฉะนั้นผู้นำหรือหัวหน้างานจำเป็นจะต้องรู้ว่าบุคลกรที่มีอยู่นั้นจะต้องได้รับการประเมินทักษะ เพื่อสามารถทำงานทดแทนผู้อื่นได้ ในการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) ที่ดีนั้นจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่ทบทวนหน้าที่หลักของหน่วยงาน (Function Matrix) งานหลักที่ต้องทำ (Key Responsibility) รายละเอียดงานที่ต้องทำ (Key Task) การวิเคราะห์ Job Competency การคัดเลือก Skill และตลอดการรวมถึง Skill เพื่อนำไปทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix)

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อเน้นการฝึกปฏิบัติการ กึ่งที่ปรึกษา เรียนรู้จากรณีศึกษา รวมทั้งการทำ Skill Matrix เพื่อประเมินความสามารถของพนักงาน และหาแนวทางในการพัฒนาพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป โดยยึดโยงกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น การรายงานการทำงานด้วย Ho-Ren-So/SDCA/3 GEN/ 5 ส/POKA YOKE/ KAIZEN/Lean Management
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix)
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคจากวิทยากรไปจัดทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) และประยุกต์ใช้งานในองค์กรอย่างเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคนสร้างงาน และสร้างความยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารคน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
วันที่ 1
     อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
     อบรม สัมมนา การรายงานผลการทำงานด้วย Ho-Ren-So ระหว่างการปฏิบัติงาน
     อบรม สัมมนา การสื่อสารมอบหมายงาน ด้วยการจัดทำ Morning Talk
     อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาด้วยกระบวนการ CFR (Conversation, Feedback, Recognition)
     อบรม สัมมนา Workshop 1: กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้วย ด้วยการจัดทำ Morning Talk+CFR
     อบรม สัมมนา รายละเอียดของการวางแผนงานโดยใช้ S-D-CA อย่างละเอียด
     อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษการทำงานโดยการใช้กระบวนการคิด
        - การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
        - การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
        - การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาของงานด้วย 3 GEN
     อบรม สัมมนา การนำเครื่องมือขั้นสูงมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น 5 ส/POKA YOKE/ KAIZEN/Lean Management ตามสถานการณ์
     อบรม สัมมนา Workshop 2: การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 3 GEN และนำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (กรณีศึกษา)


วันที่ 2
     อบรม สัมมนา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของพนักงาน
     อบรม สัมมนา SKA ในการทำงานเกี่ยวกับการหาแนวทางการเพิ่มความสามารถของพนักงาน
     อบรม สัมมนา Workshop 1: กิจกรรมการทำ SKA การหาแนวทางการเพิ่มความสามารถของพนักงาน
     อบรม สัมมนา Skills Matrix ของหน่วยงาน จาก Job Description ให้สอดคล้องกับระบบ ISO
     อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำ Skills Matrix
     อบรม สัมมนา ตารางทักษะการทำงานของ skill Matrix
     อบรม สัมมนา ตาราง Skill Matrix มีประโยชน์อย่างไร
     อบรม สัมมนา เทคนิคการทำตารางทักษะของพนักงาน
     อบรม สัมมนา เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดทักษะของ Skill Matrix
     อบรม สัมมนา ขั้นตอนการทำ On the Job Training Matrix
     อบรม สัมมนา Workshop 2: กิจกรรมกลุ่ม การทำ Skill Matrix และการติดตามการทำ OJT พร้อมนำเสนอ
     อบรม สัมมนา สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ


รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%
กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40% (กรณีศึกษา)
มี Pre-test, Post-Test
การติดตามประเมินผลหลังอบรม 1 ครั้งผ่านระบบ Zoom

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม