หลักสูตรฝึกอบรม ISO 50001 2018 Senior Management Briefing - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ISO 50001 2018 Senior Management Briefing

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          พลังงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในธุรกิจที่ใช้กับทุกิจกรรมขององค์กร ล้วนต้องการใช้พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะด้านการผลิตสินค้าหรือบริการ การใช้พลังงานจึงจำเป็นต้องมีบริหารจัดการที่ดี การนำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมาตรฐานฉบับใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์บริบทองค์กรที่เกี่ยวด้านลังงาน และความเป็นผู้นำของผู้บริหารเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนบนมาตรฐานการจัดการพลังงาน
          ISO 50001 : 2018 ISO 50001:2018 Senior Management Briefing จึงถูกแบบมาเฉพาะเพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจง่ายเน้นกิจกรรมสร้างความเข้าใจเป็นหลัก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนและเข้าใจความหมายข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018
2. เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานการจัดการพลังงานฉบับใหม่
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการพลังงานจาก ISO 50001:2011 สู่มาตรฐานใหม่ ISO 50001 : 2018
การวิเคราะห์บริบทขององค์กรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน (Context of the organization)
ความมุ่งมั่น นโยบายพลังงานและการจัดการของผู้นำ (Leadership)
การประเมินความเสี่ยง การทบทวนด้านพลังงานการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพลังงาน (Planning)
ด้านบุคลากร การสื่อสาร และระบบเอกสาร (Support)
การควบคุมการปฏิบัติ การออกแบบและจัดซื้อ (Operation)
การเฝ้าระวัง การตรวจประเมินภายในและการทบทวนการบริหาร (Performance evaluation)
ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแก้ไข (Improvement)


กลุ่มเป้าหมาย
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม
หัวหน้างาน
วิศวกร
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานในระบบการจัดการพลังงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ISOการจัดการพลังงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น