หลักสูตรฝึกอบรม Kaizen Mind for Work Improvement - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Kaizen Mind for Work Improvement

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หัวใจหลักที่จะรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราได้นาน ๆ ก็คือ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน ได้แก่ 
      อบรม สัมมนา Time (เวลา)
      อบรม สัมมนา Quality (คุณภาพ)
      อบรม สัมมนา Cost (ต้นทุน)
   Kaizen Mind คือ จิตวิญญาณอันเป็นรากฐานในวัฒนธรรมการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน (Operational Excellence) ที่อยู่บนพื้นฐาน
      อบรม สัมมนา Kaizen Mind#1 : PDCA (Plan-Do-Check-Act)
      อบรม สัมมนา Kaizen Mind#2 : Customer Focused (ให้ความสำคัญกับลูกค้า)
      อบรม สัมมนา Kaizen Mind#3 : Fact Based (ใช้ข้อเท็จจริง)
      อบรม สัมมนา Kaizen Mind#4 : Process Oriented (ใส่ใจทุกกระบวนการ)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในมิติของคุณภาพงานในด้าน Time, Quality และ Cost
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานด้วยจิตวิญญาณ Kaizen Mind
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement)
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค “SCAMPER” ในการคิดหาไอเดียปรับปรุงงานใหม่ ๆ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 มิติคุณภาพในงาน Time, Quality และ Cost
 จุดเริ่มต้นในการพัฒนาปรับปรุงงาน ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง
 Kaizen Mind#1 :PDCA (Plan-Do-Check-Act)
 Kaizen Mind#2 : Customer Focused (ให้ความสำคัญกับลูกค้า)
 Voice of Customer (เสียงของลูกค้า)
      อบรม สัมมนา  Workshop 1 : ฝึกระดมสมองเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานจากข้อร้องเรียนของลูกค้า 
 Kaizen Mind#3 : Fact Based (ใช้ข้อเท็จจริง)
 Kaizen Mind#4 : Process Oriented (ใส่ใจทุกกระบวนการ)
 เทคนิคคิดหาไอเดียปรับปรุงงานใหม่ ๆ ด้วยแนวคิด “SCAMPER”
      อบรม สัมมนา  Workshop 2 : ฝึกคิดหาไอเดียปรับปรุงงานใหม่ ๆ(โดยจะเลือกโจทย์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของประเภทธุรกิจลูกค้า)
      อบรม สัมมนา  Workshop 3 : ฝึกระดมสมองเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ โดยเลือกทำจากโจทย์ที่หน้างานจริงของลูกค้า

วิธีการฝึกอบรม
 อบรมสไตล์ Training & Group Coaching ผสมผสานกับการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-Based Learning

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม