หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance - หลักสูตร 2 วัน

(TPM)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Total Productive Maintenance

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำ พร้อมกับการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจนั้นต้องมาจากการทำหลายๆ กิจกรรมซึ่งกิจกรรมหลักที่ขาดมิได้คือ การบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในองค์กรให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องสามารถปรับเครื่องจักรที่ซื้อมาให้เหมาะกับงานขององค์กร และเหมาะกับงานเฉพาะอย่าง ซึ่งทั้งหมดนั้นต้องมีการจัดสรรทั้งเวลา และทรัพยากรให้เหมาะสม อย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบ TPM สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเครื่องจักร เครื่องมือ และการจัดสรรระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ 8 เสาหลักของการทำ TPM
2. เรียนรู้ภาพรวมของการทำ TPM เพื่อการเลือกและจัดลำดับการทำ TPM
3. เพื่อการวางแผนการซื้อ ใช้ บำรุงรักษาเครื่องจักรแบบเต็มประสิทธิภาพ
4. เพื่อการจัดทำระบบการเก็บข้อมูลการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร
5. เพื่อรับรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อเครื่องจักรร่วมกันระหว่างแผนกผลิตและแผนกซ่อมบำรุง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 
แนวคิดแบบทีพีเอ็มและจุดประสงค์การทำทีพีเอ็ม
 Focus Improvement.
       ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
       6 สาเหตุหลักของความสูญเสีย
 Work shop – ตั้งเสาหลัก 8 เสาของTPM
 Autonomous Maintenance ขั้นตอนการทำไปสู่โปรแกรมบำรุงรักษาอัตโนมัติ
       ครื่องมือที่ใช้ปรับปรุง และเครื่องมือดำเนินกิจกรรม TPM
 Plan Maintenance โปรแกรมมุ่งสู่การซ่อมเป็น 0 (Zero break down)
 Work shop – ค้นหา RC เครื่องจักรซ่อมบ่อย

วันที่ 2
 Training and Education การอบรมโปรแกรมบำรุงรักษาและบริหารเครื่องจักร
 Quality Maintenanceคุณภาพของระบบบำรุงรักษา
 Initial Controlการควบคุม ดูแล เบื้องต้น
 Work shop – การหา RC จุดระวังของเครื่องจักรซ่อมบ่อย (Basic Condition for every machine)
 Safety Healthy and Environmental ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 Efficient Administration การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 Work shop – การสร้างโปรแกรมบำรุงรักษาร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง (Production plan VS Maintenance plan for each machine)

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (เกมแทรกในเนื้อหา ไม่มีระบุในตารางอบรม)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบำรุงรักษาTPMหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น