หลักสูตรฝึกอบรม Total Productive Maintenance - หลักสูตร 2 วัน

(TPM)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / Total Productive Maintenance

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำ พร้อมกับการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจนั้นต้องมาจากการทำหลายๆ กิจกรรมซึ่งกิจกรรมหลักที่ขาดมิได้คือ การบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในองค์กรให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องสามารถปรับเครื่องจักรที่ซื้อมาให้เหมาะกับงานขององค์กร และเหมาะกับงานเฉพาะอย่าง ซึ่งทั้งหมดนั้นต้องมีการจัดสรรทั้งเวลา และทรัพยากรให้เหมาะสม อย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบ TPM สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเครื่องจักร เครื่องมือ และการจัดสรรระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ 8 เสาหลักของการทำ TPM
2. เรียนรู้ภาพรวมของการทำ TPM เพื่อการเลือกและจัดลำดับการทำ TPM
3. เพื่อการวางแผนการซื้อ ใช้ บำรุงรักษาเครื่องจักรแบบเต็มประสิทธิภาพ
4. เพื่อการจัดทำระบบการเก็บข้อมูลการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร
5. เพื่อรับรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อเครื่องจักรร่วมกันระหว่างแผนกผลิตและแผนกซ่อมบำรุง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 
แนวคิดแบบทีพีเอ็มและจุดประสงค์การทำทีพีเอ็ม
 Focus Improvement.
       ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
       6 สาเหตุหลักของความสูญเสีย
 Work shop – ตั้งเสาหลัก 8 เสาของTPM
 Autonomous Maintenance ขั้นตอนการทำไปสู่โปรแกรมบำรุงรักษาอัตโนมัติ
       ครื่องมือที่ใช้ปรับปรุง และเครื่องมือดำเนินกิจกรรม TPM
 Plan Maintenance โปรแกรมมุ่งสู่การซ่อมเป็น 0 (Zero break down)
 Work shop – ค้นหา RC เครื่องจักรซ่อมบ่อย

วันที่ 2
 Training and Education การอบรมโปรแกรมบำรุงรักษาและบริหารเครื่องจักร
 Quality Maintenanceคุณภาพของระบบบำรุงรักษา
 Initial Controlการควบคุม ดูแล เบื้องต้น
 Work shop – การหา RC จุดระวังของเครื่องจักรซ่อมบ่อย (Basic Condition for every machine)
 Safety Healthy and Environmental ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 Efficient Administration การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 Work shop – การสร้างโปรแกรมบำรุงรักษาร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง (Production plan VS Maintenance plan for each machine)

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (เกมแทรกในเนื้อหา ไม่มีระบุในตารางอบรม)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบำรุงรักษาTPMหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น