หลักสูตรฝึกอบรม Training Road Map - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Training Road Map

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
  การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) บุคลากรของบริษัทให้มีศักยภาพ (Competency) คือมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะเฉพาะ (Attributes) เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อให้สามารถบริหารงานและปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย หรือทิศทางของบริษัท (วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์) หากองค์กรได้กำหนดเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไว้อย่างเป็นระบบแบบแผนให้สอดคล้องกัน โดยระบุว่าบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง แต่ละวิชาชีพ จำเป็น (need) หรือต้อง (want) ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง เมื่อไหร่ Training Road Map จึงเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางที่จะบอกว่า แต่ละตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ตำแหน่งงานนั้นต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะเรื่องใดบ้าง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การออกแบบหลักสูตรและการจัดฝึกอบรมได้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และตามช่วงเวลาที่เหมาะสม มีแบบแผนและขั้นตอน
2. เพื่อให้บริษัท หรือหน่วยงานได้จัดลำดับความสำคัญได้ว่าเป็นความจำเป็น หรือความต้องการของการฝึกอบรม
3. เพื่อให้ผู้บริหารบริษัท ผู้บริหารงานฝึกอบรม และผู้บริหารหน่วยงานนำไปใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางของบริษัท
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Training Road Map และสามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับทิศทาง และปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและบริษัทได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. Training Road Map คืออะไร 
2. ทำไมต้องทำ Training Road Map
3. วัตถุประสงค์ในการจัดทำ Training Road Map
4. ส่วนประกอบของ Training Road Map
5. ตัวอย่าง Training Road Map
6. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ Training Road Map
7. การออกแบบ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท (วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์) และหน่วยงาน
8. ฝึกออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปตาม Training Road Map
9. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปตามศักยภาพ (Competency) 
10. การจัดลำดับความสำคัญของการฝึกอบรมตามความจำเป็น (need) และความต้องการ(want)
11. กระบวนการจัดฝึกอบรม (Training Process) 
12. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีและงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร หน่วยงาน 
13. การจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี 
14. การประเมิน และติดผลการฝึกอบรม
15. ถาม-ตอบ

แนวทางในการฝึกอบรม
บรรยาย/Work shop/ถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บุคคล ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรม ไม่เกินรุ่นละ 30 คน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม