ผลงานฝึกอบรม - การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       29 สิงหาคม 2562       414       0

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        ในฐานะวิทยากร ที่สอนตามแนวของ T&GC (Training and Group Coaching) รู้สึกสนุกกับผลตอบรับของผู้เข้าอบรมที่ตื่นตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เรียนรู้หลักการ และสามารถมองเห็นแนวคิด ได้แนวทาง จากการอบรมครั้งนี้

        วงจรพฤติกรรม ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงสาเหตุของความแตกต่างทางความคิดของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น เกิดการยอมรับได้มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การลดความขัดแย้งลงหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด

        กระบวนการทำงานของสมองของคนเรา ซึ่งมีทั้งในส่วนคิดและอารมณ์ต่างๆด้วยแล้ว การค้นหา กระบวนการ/ วิธีในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้กลับมาสู่กระบวนการคิดอีกครั้ง แบบมีเหตุผล จึงเกิดเป็นความตระหนักรู้ในตนเองขึ้น...เพื่อก้าวไปสู่ เป้าหมายร่วมกัน

        การใช้หมวก 6 ใบ ในการคิด การฟัง และ การถาม เพื่อสื่อสารกันให้สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละบทบาท ตามสถานการณ์นั้นๆ ตามความเป็นจริงในการสื่อสาร สัมพันธ์ทางสังคม บุคคลมักใส่หมวกเกินกว่า 1 ใบเสมอ และหมวกอีกใบที่เราต้องคอยระวังคือสีแดง เพราะถ้าใช้ไม่สอดคล้องเหมาะสมเมื่อไรอาจเกิดแนวคิดที่ไม่ตรงกันได้ เพราะแต่ละคนล้วนมี อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน เป็นต้น

        ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลมากขึ้น จึงสามารถมองได้ว่า ความขัดแย้งเป็นเพียงความแตกต่างในการคิดของหมวกแต่ละสีเท่านั้นเอง

        ทำให้ผู้เรียนเริ่มมีแนวคิดและวิธีการจะนำกลับไปพัฒนาทักษะตนเอง ถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อคลี่คลาย สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ หรือเพื่อป้องกันตนเองและทีมงานให้ปลอดภัย ห่างไกลจากความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป ปรับใช้ ประยุกต์ใช้ในงาน และในชีวิตประจำวัน ให้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ