ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       6 พฤศจิกายน 2562       507       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        วันนี้หลักสูตรการสอนงานครับ งานหรือเรื่องที่หัวหน้างานต้องสอนพนักงาน สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็น Hard Skill กับ ส่วนที่เป็น Soft Skill

        ส่วนที่เป็น Hard Skill มักจะเป็นสิ่งที่สามารถอ้างอิงได้ มีกำหนดไว้เป็นส่วนรวม มีความชัดเจนตายตัว อาจจะวัดผลได้ว่า ผ่าน-ไม่ผ่าน , ได้-ไม่ได้ โดยใช้มาตรฐานที่อ้างอิง เช่น
        นิยาม ความหมาย
        รายละเอียด องค์ประกอบ สเปค
        หลักการเชิงทฤษฎี วิชาการ
        ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ มาตรฐาน การควบคุม
        กฏ ระเบียบ ระบบงาน

        ส่วนที่เป็น Soft Skill มีทั้งที่กำหนดชัดเจนตายตัว เช่นแนวทางปฏิบัติและไม่ชัดเจนตายตัว แต่ในการวัดผลอาจจะมาจากความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ เช่น
        การสื่อสาร ประสานงาน เจรจาต่อรอง โน้มน้าวจูงใจ
        การคิด การวางแผน
        การแก้ปัญหา การตัดสินใจ
        การแนะนำ ให้คำปรึกษา

        ในฐานะผู้สอนงาน หากต้องใช้การวัดผลหลังการสอนงานแล้ว อาจจต้องให้ความสำคัญการวัดผล ทั้งส่วนที่วัดได้ (เชิงปริมาณ ตัวเลข)และวัดไม่ได้ (เชิงความรู้สึก พฤติกรรม)

        การสอนงานจึงควรมีวิธีการสอนที่สามารถครอบคลุมให้เกิดผลลัพธ์ทั้ง ผลปฏิบัติงาน และเชิงพฤติกรรมครับ