การสร้าง Leadership Value

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กุมภาพันธ์ 2563     1,277     0

        นั่งตกผลึกทำเนื้อหาและสไลด์เพื่อเตรียมการสอนเกี่ยวกับ การสร้าง "Leadership Value" เลยลองสร้างโมเดลนี้ตามแนวคิดและประสบการณ์ของตัวเองออกมาครับ

        Performance Leader
        Output ที่องค์กรคาดหวังหรือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการหรือหัวหน้างานในการนำพาทีมงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่องค์กรกำหนด เช่น
        การสร้างยอดขาย
        จำนวนการผลิต
        การขยายตลาดหรือกลุ่มลูกค้า
        การเพิ่มมาตรฐานของงานหรือบริการ

        Leader Competency
        สมรรถนะ ความสามารถด้านต่างๆที่ผู้จัดการหรือหัวหน้าควรมีหรือได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการกระตุ้น ผลักดันทีมงานให้สร้างผลลัพธ์ได้ เช่น
        การกระตุ้นจูงใจทีมงาน
        การบริหารทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
        การโค้ชและการเป็น Mentor
        การ Feedback ผลปฏิบัติงาน
        ความคิดสร้างสรรค์ , การคิดเชิงนวัตกรรม

        Leadership Value
        คุณค่า ค่านิยมภายในตัวเองที่ผู้จัดการหรือหัวหน้างานหยิบนำออกมาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือบริหารทีมงานตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้งานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ เช่น
        การทำงานเป็นทีม
        การใส่ใจและเข้าใจผู้อื่น
        การให้เกียรติคนรอบตัว
        การเคารพความคิดของทีมงาน
        ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์


        ซึ่งการจะทำให้เกิดผลลัพธ์โดยใช้ Leadership ต้องอาศัยตัว Drive อื่นๆประกอบได้แก่
        Mindset กรอบความคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จ พัฒนา เติบโตและเรียนรู้อยู่เสมอ ไม่ยึดติดกับความสำเร็จ ความเคยชินเดิมๆ และพร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ความคิดเห็นต่างๆได้
        Awareness ความสามารถในการตระหนักรู้ความคิดตัวเอง ตระหนักรู้ผลกระทบทั้งเชิงบวก-เชิงลบจากการปฏิบัติตัว เพื่อตัดสินใจบนการพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว
        VisionMission การมีภาพความฝันที่อยากให้เกิด ภาพความสำเร็จที่อยากไปให้ถึง ธงที่ปักไว้เพื่อมีทิศทางที่ชัดเจน กับพันธกิจที่เกิดจากความมุ่งมั่นของตัวผู้นำ

        ค่อยๆ เอาโมเดลนี้ไปทำเนื้อหา สร้างเครื่องมือและกิจกรรมสร้างแนวคิด การตระหนักรู้และเสริมเทคนิคต่างๆด้วยแนวทาง Training and Group Coaching ที่ถนัดต่อไปครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Leadership Valueหัวหน้างานวิทยากรและโค้ช

แสดงความคิดเห็น