การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ใจชื่นบาน งานสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 มิถุนายน 2562     1,783     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ใจชื่นบาน งานสำเร็จ

     การสื่อสารที่ดี เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะทุกคนใช้การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นตลอดเวลาครับ ส่วนจะเรียกว่า การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง การขาย การสอนงาน การโค้ช การประสานงาน และอื่นๆอีกมากมาย ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ครับ

     กรอบความคิดของการสื่อสาร (Communication Mindset) ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ทำให้การสื่อสารมีโอกาสที่จะแปลความหมาย แตกต่างกันไปได้ตลอดครับ

     องค์ประกอบของการสื่อสารที่ดี มีมากมายหลายปัจจัยที่เป็นตัวแปร ให้คู่สื่อสารไปด้วยกันได้ดีหรือไม่!

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ใจชื่นบาน งานสำเร็จ

วันนี้ขอนำเสนอโมเดลการสื่อสารให้ฐานะโค้ชและโค้ชชี่ครับ
      บทบาทของโค้ชและบทบาทของโค้ชชี่ที่ชัดเจน
      จุดประสงค์ของการโค้ชที่ตกลงร่วมกัน
      ภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
      กรอบความคิดในการรับฟังที่เจตนาที่ดีต่อกระบวนการโค้ช

     การสื่อสาร 2 ทาง ในความหมายของผม คือ การเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งในหลายๆปัจจัย เพื่อให้การสื่อสารในบทบาทโค้ชดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดครับ

แสดงความคิดเห็น