หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำ Job Profile - หลักสูตร 1 วัน
(Writing an Effective Job Profile)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำ Job Profile (Writing an Effective Job Profile)

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

(ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 องค์กรที่มีการจัดการที่ดี จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนเอง โดยหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นั่นก็คือ คำบรรยายและตัวชี้วัดลักษณะงาน หรือที่เรียกว่า Job Profile
การที่จะทำให้พนักงานทำงานได้ถูกต้อง เหมาะสม กับหน้าที่ และความรับผิดชอบนั้น ต้องมีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ โดยระบุไว้ในในเอกสาร Job Profile ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้เอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรต้องมีการกำหนด Job Profile ให้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อทำให้มั่นใจว่า องค์กรจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้
Job Profile ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทั้งในด้านออกแบบ ทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารผลตอบแทน ตามหลัก Equal Pay for Equal Work การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำ Job Profile 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและสามารถจัดทำ Job Profile ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ Job Profile ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดทำ Job Profile
          คุณคิดอย่างไรกับการจัดทำ Job Profile ?
          แนวความคิดด้านการจัดทำ Job Profile ที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร?
          อุปสรรคของการจัดทำ Job Profile คือเรื่องอะไร?
          หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการจัดทำ Job Profile คือเรื่องอะไร?
          Workshop : การสร้างแนวความคิดของการจัดทำ Job Profile ที่ดี 

การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ Job Profile
          แนวคิด หลักการและความสำคัญของการจัดทำ Job Profile 
          ความแตกต่างของ Job Description และ Job Profile 
          หัวใจสำคัญ รายละเอียดองค์ประกอบและแบบฟอร์มของ Job Profile
          ขั้นตอน เทคนิคและวิธีการเขียน Job Profile 
          แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) ของตำแหน่ง 
          Workshop : ฝึกปฎิบัติในการเขียน Job Profile

การประยุกต์ใช้ Job Profile กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
          การนำ Job Profile ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
          การเชื่อมโยง Job Profile กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ 

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางในการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์การทำงานของตัวเอง 
          การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้
          Workshop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและฝึกปฏิบัติจริง
          การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
          การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
Line Leader 
หัวหน้างานทุกระดับ
พนักงานทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม