หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(EQ)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ต้องบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเองให้อยู่ในจุดที่ไม่ทำให้เสียหายต่องานและทีมงาน เพราะความรับผิดชอบที่สูง ทำให้โอกาสในการเกิดอารมณ์เชิงลบมีค่อนข้างสูง ดังนั้น การรู้หลักการ “การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)” ของตัวเองจะทำให้เป็นที่ยอมรับของทีมงานมากขึ้น และส่งผลถึงการได้รับผลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence) ต้องเริ่มต้นที่การเรียนรู้และเข้าใจในคุณค่า (Value) ของตัวเองพร้อมกับเชื่อมต่อกับคุณค่าของทีมและคุณค่าขององค์กร (Core Value) ต่อไป ก็จะทำให้เข้าใจความแตกต่างของบุคคลของทีมและความต้องการขององค์กรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะทำให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น 
อารมณ์เชิงลบ (Negative Emotion) เกิดขึ้นจากการทำงานของสมอง ส่วนที่เป็นการควบคุมการปฏิบัติตัวของคนเรา ดังนั้นการบริหารจัดการอารมณ์จึงต้องใช้เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) เพื่อทำให้สมองส่วนอารมณ์ (Limbic System) เลือกสร้างอารมณ์ที่ดีขึ้นมาแทนและปรับเปลี่ยนการกระทำใหม่ที่ส่งผลดีต่อตัวเองและผู้อื่น 
การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) จะทำให้การทำงานร่วมกันเกิดผลลัพธ์ที่ดี และเกิดความสุขในการทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์ค

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้อย่างชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้กับ Style ของตัวเองได้ในสถานการณ์จริง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโปรแกรมภาษสื่อสารกับสมอง (NLP) แล้วนำมาบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการอารมณ์
      
 ความหมายของการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
      
 เทคนิคการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
      
 การประยุกต์ใช้ความฉลาดทางอารมณ์กับงาน 
      
 Workshop : กำหนดแนวทางการจัดการอารมณ์ของตัวเอง
การใช้คุณค่า (Value) ในการจัดการอารมณ์เชิงลบ
       คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (คุณค่าในตัวเอง)
      
 การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค (คุณค่าของทีม)
      
 การสร้างความผูกพันในองค์กร (คุณค่าขององค์กร)
      
 การปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับคุณค่าในตัวเอง ทีม องค์กร
      
 กิจกรรม: ค้นหาคุณค่าในตัวเอง (Being)
      
 กิจกรรม:รณรงค์คุณค่าขององค์กร (Core Value)
การใช้เทคนิค NLP กับการจัดการอารมณ์เชิงลบ
       ความหมายของ NLP (Neuro Linguistic Programming)
      
 หลักการที่สำคัญของการทำงานของสมอง 
      
 NLP Communication Model 
      
 เทคนิคการใช้ NLP กับการจัดการอารมณ์เชิงลบ 
      
 Workshop: กำหนดเทคนิคการจัดการของตัวเอง 
      
 Role Playing : บทละครการสร้างความฉลาดทางอารมณ์
การประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กร
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบกับงาน
      
 การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบกับการสื่อสาร
      
 การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบกับปัญหาและอุปสรรค
      
 การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบกับเป้าหมาย
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จำลอง
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จัดการอารมณ์NLPEQ

แสดงความคิดเห็น