หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategic Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Thinking / การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงกลยุทธ์นับเป็นหัวใจสำคัญของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพราะสามารถทำให้แผนการณ์ปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการในการประกอบกันขึ้น เพื่อให้แนวความคิดเชิงกลยุทธ์และทำให้กลยุทธ์นั้นมีประสิทธิผล
ผู้บริการ / ผู้จัดการ / หัวหน้างานควรพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น
       การรู้จักแก้ปัญหา
       การกล้าในการตัดสินใจ
       การมุ่งมั่นในเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
       ความรับผิดชอบในแผนงานของตัวเอง
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพควรให้ความสำคัญที่ 2 เรื่องหลัก คือ
      1. การคิดเชิงกลยุทธ์
      2. ภาวะความเป็นผู้นำ 
จะเห็นว่า “การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นหนึ่งในเรื่องหลักที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้เรียนให้สามารถฝึกฝนการคิดเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสนอแนะเครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์ต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หัวใจสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
       ความหมายของกลยุทธ์
       สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์
       ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักสำคัญของการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       ปัญหา / อุปสรรคที่สกัดกั้นการคิด
       เครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์แบบต่างๆ
       การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
       Workshop: ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของคุณ 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
       ขั้นตอนการคิดเชิงกลยุทธ์
       คุณสมบัติเด่นของนักคิดเชิงกลยุทธ์
       ความสามารถในเรื่องต่างๆ
       กรณีศึกษา: การฝึกคิดเชิงกลยุทธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
       การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ
       การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์
       การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
       การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
       การประเมินผลและการปรับปรุง 

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตนเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้า 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงกลยุทธ์ทักษะการคิดพัฒนาความคิด

แสดงความคิดเห็น