หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategic Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Thinking / การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงกลยุทธ์นับเป็นหัวใจสำคัญของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพราะสามารถทำให้แผนการณ์ปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการในการประกอบกันขึ้น เพื่อให้แนวความคิดเชิงกลยุทธ์และทำให้กลยุทธ์นั้นมีประสิทธิผล
ผู้บริการ / ผู้จัดการ / หัวหน้างานควรพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น
       การรู้จักแก้ปัญหา
       การกล้าในการตัดสินใจ
       การมุ่งมั่นในเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
       ความรับผิดชอบในแผนงานของตัวเอง
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพควรให้ความสำคัญที่ 2 เรื่องหลัก คือ
      1. การคิดเชิงกลยุทธ์
      2. ภาวะความเป็นผู้นำ 
จะเห็นว่า “การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นหนึ่งในเรื่องหลักที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้เรียนให้สามารถฝึกฝนการคิดเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสนอแนะเครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์ต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หัวใจสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
       ความหมายของกลยุทธ์
       สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์
       ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักสำคัญของการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       ปัญหา / อุปสรรคที่สกัดกั้นการคิด
       เครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์แบบต่างๆ
       การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
       Workshop: ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของคุณ 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
       ขั้นตอนการคิดเชิงกลยุทธ์
       คุณสมบัติเด่นของนักคิดเชิงกลยุทธ์
       ความสามารถในเรื่องต่างๆ
       กรณีศึกษา: การฝึกคิดเชิงกลยุทธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
       การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ
       การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์
       การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
       การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
       การประเมินผลและการปรับปรุง 

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตนเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้า 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงกลยุทธ์ทักษะการคิดพัฒนาความคิด

แสดงความคิดเห็น