หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ - หลักสูตร 2 วัน

(Leadership Within You)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"พัฒนา 3 เก่ง : เก่งงาน เก่งคน เก่งจัดการ โดย ดึงศักยภาพของคุณสมบัติความเป็นผู้นำในตัวเองมาใช้ให้เต็มที่"

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร
องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น
เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Styleที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำของตัวเอง
       คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่?
       คุณเป็นผู้นำแบบไหน?
       คุณพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองอย่างไร?
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำของคุณ?
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง...หัวใจของความเป็นผู้นำ
       
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
       เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop I: การเอาชนะหลุมพราง ทางความคิด
       กรณีศึกษา: การเอาชนะหลุมพราง
หลักพื้นฐานแห่งการเป็นผู้นำ 10 ประการ 
       ผู้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Influence)
       การจัดลำดับความสำคัญ (Priorities)
       ความหนักแน่น มั่นคง (Integrity)
       ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Creating Positive Change)
       ผู้แก้ปัญหา, แก้ไขสถานการณ์ (Problem Solving)
       การมีทัศนคติเชิงบวก (Attitude)
       การให้ความสำคัญเรื่องคน (People)
       การมีวิสัยทัศน์ (Vision)
       การมีวินัยในตัวเอง (Self- Discipline)
       การพัฒนาทีมงาน (Staff  Development)
การพัฒนาภาวะผู้นำกับการทำงาน 
       ปัจจุบันคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
       กล้าฝัน...กล้าทำ 
       ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน 
       Workshop II: การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำกับการทำงาน

Day II : การพัฒนาการทำงานและทีมงาน
การบริหารทีมงานในฐานะผู้นำ
       คุณมีภาวะผู้นำระดับไหน? 
       การเป็นผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา)
       กฎแห่งการเป็นผู้นำ 
       Workshop: การพัฒนาภาวะผู้นำรอบทิศทาง
การพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ
       การดึงศักยภาพของตัวเอง 
       องค์ประกอบหลักที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่าง 
       ทุกอย่างคือทางเลือกของคุณ 
       ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 
       การพึ่งพาตัวช่วย 
       Workshop: การพัฒนาทีมงาน
ผู้นำในฐานะโค้ช
       บทเรียนจากการเป็นผู้นำ (ประสบการณ์)
       ภาพลักษณ์ของผู้นำในฐานะโค้ช
       หัวใจสำคัญของการโค้ชชิ่ง
       เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน (ประสบการณ์)
       กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช 
ผู้นำพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค
       ปัจจัยสำคัญร่วมกันของทีมเวิร์ค 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค 
       ภารกิจสำคัญของผู้นำในฐานะโค้ช 
       เคล็ดลับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อ
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยาบริหารทีมเวิร์คภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น